نیاز به بهترین وکیل خرم اباد دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

وکیل به کسی می گویند که به جای موکل عهده دار اقداماتی می شود که خود موکل توانایی انجام آن را دارد. اگر وکالت با سند عادی و یا سند رسمی واگذار شود، برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات می توان استفاده نمود. ولی با وکالت تنظیمی در دفترهای اسناد رسمی امکان این وجود ندارد که از سوی شخص حقیقی و یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها رجوع و موضوع وکالت را انجام داد. ولی ممکن است که در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را افزود. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

وکیل دادگستری کیست؟

وکیل دادگستری به فردی گفته می شود که پروانه وکالت دارد و در یکی از کانون های وکلای دادگستری عضو است و از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارارئه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد. در نتیجه تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط می توانند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور داشته باشد. هر شخص و یا اشخاص حقوقی این امکان را دارند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را برگزینند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع می شود.

پرداخت هزینه های پرونده همچون هزینه های دادرسی، آگهی، کپی، کارشناسی، تیپ، اوراق استفاده شده و تماس تلفنی بر عهده موکل است که باید آن را با اعلام وکیل پرداخت کند. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

مراد از وکالت چیست؟

همان طور که در ماده 656 قانون مدنی آمده است: وکالت به عقدی گفته می شود که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود کند. در قانون اساسی نیز انتخاب وکیل به عنوان حق طرفین در همه دادگاه ها آورده شده است. وکالت در معنای لغوی، به معنی سپردن و واگذار نموده است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی را گویند که مطابق با آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل بر می گزیند.

زمانی که قرارداد وکالت بسته می شود، وکیل و موکل در مقابل هم حق و تکلیف یافته، روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های دو طرفه ای پیدا می کنند. وکالت از جمله عقدهای بسیار متداول و شایع است، که در حال حاضر در صحنه های اجتماعی، بانک ها و اقتصاد بسیار مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. وکالت نوعی از انواع عقود است که در انتها به قبول کردن موکل و ایجاب وکیل نیاز است. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

چرا استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی لازم است؟

آیین دادرسی مسائل دشوار و دقیقی دارد که تسلط برآن ها برای اشخاص غیرحقوقدان به سادگی و سرعت امکان پذیر نیست. به همین دلیل استفاده از وکیل می تواند، بسیارراهگشا و مفید باشد. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

منظور از ممنوعیت دخالت غیر وکیل دادگستری در دعاوی چیست؟

درایران قاعده بر این است که اقامه دعوا و دفاع ازآن به دخالت وکیل دادگستری نیاز دارد. به موجب ماده 55 قانون وکالت که در سال 1315 تصویب شده است، تظاهر به وکالت و همچنین دخالت نمودن اشخاصی که پروانه وکالت دادگستری ندارند درعمل وکالت دادگستری، به قید مجازات ممنوع شده است. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

وکالت چه انواعی دارد؟

  • وکالت مطق: وکالت مطلق به وکالتی گفته می شود که شخصی را برای همه کارها وکیل کند و این وکالت امور اداری و مالی موکل را شامل می شود از قبیل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این بخش اعمال وکیل اجازه موکل را لازم ندارد.
  • وکالت مقید: وکالت مقید به وکالتی گفته می شود که مورد وکالت مشخص و تعیین شده است و وکیل می بایست در همان مورد معین، عمل نماید، از قبیل خرید خانه و یا فروش ماشین.

شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

تقسیم بندی های دیگر وکالت چیست؟

وکالت به سه نوع وکالت رسمی، عادی و شفاهی تقسیم می گردد. مورد وکالت می بایست موردی باشد که مطابق با قانون و یا به طور طبیعی در انحصار فرد نباشد همچون وکالت در مجلس معامله که باید خودش انجام دهد و ممکن نیست که فرد دیگری را به عنوان وکیل برگزیند. دیگر این که خود فرد موکل بتواند آن را انجام دهد، به عنوان مثال فردی که ورشکسته شده است از مداخله در اموال ممنوع بوده و نمی تواند در زمینه آن به فرد دیگری وکالت دهد. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

وکیل چه تعهداتی دارد؟

هر زمان از جرم وکیل خساراتی به موکل وارد شود که مسبب آن وکیل باشد، وظیفه خواهد داشت، وکیل می بایست در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از اختیارات سپرده شده تجاور ننماید. وکیل می بایست چیزی را که به جای موکل خود دریافت می نماید به وی بدهد، در صورتی که برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل تعیین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت نماید و در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد.

حال که به تعهدات وکیل پرداختیم، نیاز است به تعهدات وکیل نیز بپردازم از آن جایی که عقد وکالت دو طرف دارد، طرفین نسبت به یک دیگر تعهداتی دارند و اما تعهدات موکل، موکل باید همه تعهداتی را که وکیل در حد وکالت خود برعهده گرفته است، انجام دهد. موکل باید همه هزینه های پرداخت شده توسط وکیل در طول اجرای وظیفه وکالت را بدهد. همچنین موکل بایداجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت چیز دیگری را قید نموده باشد. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

مراد از وکالت اتفاقی چیست؟

مطابق با ماده 2 قانون وکالت اشخاصی که معلومات کافی برای وکالت دارند، اما پروانه ی وکالت نداشته باشند، این توانایی را دارند که درسال سه مرتبه با اخذ جواز وکالت اتفاقی ازکانون مربوط، برای نزدیکان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

منظور از وکالت در امور حسبی چیست؟

مطابق با ماده 15 قانون امورحسبی و تبصره آن، در امور حسبی افراد ذی نفع این توانایی را دارند که شخصا در دادگاه حاضرشده و یا نماینده بفرستند و نیز توانایی این را دارند که کسی را به سمت مشاور، همراه خود به دادگاه بیاورند. نماینده دراین ماده اعم ازوکلای دادگستری وغیر آن ها است. اضافه برآن، دارندگان پروانه مشاوره حقوقی قوه قضاییه، نیز این توانایی را داند که وکالت افراد را دردادگاه بر عهده بگیرند. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

منظور از وکیل معاضدتی چیست؟

همان طور که در ماده 24 قانون وکالت آمده است، به کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند حق داده است که ازکانون وکلا دراین زمینه تقاضای معاضدت کنند که در این صورت کانون وظیفه دارد، وکیل معاضدتی معرفی کند. به همین منظور ماده 23 قانون، وکلای دادگستری را موظف کرده است که همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند. شما می توانید از دادسان وکیل در خرم اباد درخواست کنید و با این شیوه در هزینه و زمانی که برای انتخاب وکیل خرم اباد صرف می کنید، صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل خرم اباد بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ بهترین وکیل خرم اباد چگونه است؟

هزینه ی اخذ بهترین وکیل خرم اباد معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 2 نظر

بهترین وکیل خرم اباد

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص