بهترین وکیل مهریه در اصفهان

بهترین وکیل مهریه در اصفهان

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۳/۰۴/۲۷

مهریه یا صداق، به تعهد مالی گفته می شود که مرد به هنگام وقوع عقد ازدواج به پرداخت آن ملزم می شود. همچنین وظیفه دارد پس از رخ دادن عقد ازدواج هر لحظه که زوجه درخواست نماید، آن را پرداخت کند. با این وجود درعقد دائم تعیین مهریه جزء شرایط صحت عقد نیست و بدون صداق هم عقد ازدواج دائم صحیح است. در عقد منقطع، تعیین صداق جزء اجزای اصلی عقد موقت بوده و بدون مشخص کردن آن عقد موقت باطل است.

به طور کلی می توان گفت که مهریه یک حق مالی است که ضمانت اجرا دارد. درصورت مطالبه زوجه و امتناع زوج ازپرداخت آن، زوجه حق این را دارد که توسط وکیل مهریه و از طریق مراجعه قانونی به دادگاه آن را دریافت نماید. وکیل مهریه می تواند با عنایت به این که با قوانین و راهکارهای آن به خوبی آشنا است و به آن ها تسلط دارد در سرعت بخشیدن به روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زوجه اقدام نماید.

مهریه از منظر قانون

مهریه یک سند لازم الجرا است و این موضوع به این دلیل رخ می دهد که در سند رسمی ازوداج ثبت می گردد. در این صورت می تواند دارای مزایای بسیاری باشد که از آن جمله این است که لزومی برای اقدام از طریق دادگاه وجود ندارد به این ترتیب که فرد می تواند از راه دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و اخذ اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مهریه را به اجرا بگذارد، در نتیجه مهریه را با عنایت به آن که جز اسناد لازم الاجرا است، هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی قابل وصول و دست یابی است.

با وجود این در بسیاری از موارد افراد برای مطالبه و وصول مهریه خود با مراجعه به وکیل مهریه از طریق دادگاه حقوقی اقدام می نمایند. در این صورت زوجه می تواند از طریق دادگاه محل سکونت خود دادخواست مطالبه مهریه خود را ارئه دهد که بعد از گذراندن مراحل قانونی و طرح دعاوی مرد می بایست مهریه را بپردازد. البته این موضوع نیز وابستگی به عوامل دیگری است. مهریه بر دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه است. در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، مرد تنها در صورتی که توانایی مالی داشته باشد باید مهریه را می پردازد و در صورتی که نداشته باشد زوجه نمی تواند آن پول را از او بخواهد. اما در عندالمطالبه بودن مهریه، مرد در هر شرایط مالی ملزم به پرداخت مهریه است و هیچ دلیلی برای نپرداختن مهریه وجود ندارد.

چگونه زوجه می تواند پس از فوت زوج مهریه طلب کند؟

مهریه از دیون ممتاز است و زوجه بعد از فوت زوج مستحق دریافت تمام مهریه از ماترک متوفی می شود و در این مورد علی رغم طلاق، باکره بودن زوجه باعث تنصیف مهریه نمی شود و زوجه در این حالت مستحق دریافت تمام مهریه است. در تمام موارد یادشده وکیل مهریه زوجه می تواند با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را نماید و موجبات احقاق حقوق موکل خود را فراهم کند.

شرایط و خصوصیات مهریه چیست؟

 • مالیت داشته باشد.
 • باید زوجه بتواند مهریه را تملک کند.
 • معلوم باشد به شکلی که جهالت طرفین منتفی باشد.
 • مشروعیت منفعت عقلایی داشته باشد.
 • قابل تسلیم از سوی زوج باشد.

راه های وصول مهریه چیست؟

از سه طریق می توان مهریه را وصول کرد:

 • زن به شوهر اظهارنامه کند.
 • از طریق اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه ها

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده است. خواهان (زن) یا وکیل مهریه اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (مرد) از طریق دادگاه ارسال می کند. در ردیف خوانده، اظهارات مرد نیز ثبت می گردد. در این حال زن همچنان باید تمکین نماید، چرا که در غیر این صورت ناشزه به حساب می آید و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را شخصا یا توسط وکیل مهریه به اجرا می گذارد. چنانچه ظرف مدت ده روز زن مالی از دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگردارایی زوج فقط حقوق او باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد، تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.

اما در صورتی که زوج توانایی مالی نداشت، زوجه یا وکیل مهریه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد. دادگاه به دادخواست رسیدگی می نماید و چنانچه زن مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد. در این صورت مرد مطلف است که از زمان مشخص شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را پرداخت کند. در صورتی که زوج مالی داشته باشد و زوجه یا وکیل مهریه گمان کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می گردد، زوج آن مال را می فروشد یا جابه جا می نماید، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر نماید، با این درخواست قرار تأمین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می گردد. از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت در غیر این صورت، عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد. در صورتی که مرد مازاد بر مستثنیات دین دارای تمکن مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه راحتتر است. مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است.

طریقه اجرای ثبت چگونه است؟

دومین روشی که زن می تواند مهریه خود را دریافت نماید، از طریق اجرای ثبت است. در این روش زوجه یا وکیل مهریه می تواند قباله ازدواج را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه نموده و تقاضای صادر شدن اجراییه نماید. پس از آن با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه نماید. در روش اجرای ثبت، زن می بایست هزینه اجرایی را که برابر با نیم عشر دولتی است، بپردازد که پس از دادرسی این هزینه از زوج گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول یا مال غیر منقول توقیف می گردد البته به شرط این که جزو مستثنیات دین نباشد.

طریقه دادگاه خانواده برای دریافت مهریه چگونه است؟

سومین روش اقدام برای دریافت مهریه از طریق دادگاه خانواده است. به این صورت که زن یا وکیل مهریه حق این را دارد که به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه تقدیم نماید. دادگاه به دادخواست او رسیدگی می نماید و اگر زن مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد. در این صورت مرد مکلف است از زمان معین توسط دادگاه، مهریه همسرش را پرداخت کند. در صورتی که زوج مالی داشته باشد و زوجه گمان کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می گردد، امکان این وجود دارد که زوج آن مال را بفروشد یا جا به جا ‌نماید، از دادگاه درخواست می کند که نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید. با این درخواست قرار تأمین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می گردد.

معیارهای انتخاب یک وکیل مهریه متخضض و با تجربه چیست؟

 • بررسی نمایید تا از توانایی علمی، تجربه، ویژگی های اخلاقی و حق الوکاله و سایر خصوصیات یک وکیل خوب مطمئن شوید.
 • هیچگاه تنها به تبلیغاتی که یک وکیل مهریه نموده است، اکتفا نکنید. می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه نمایدد و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید، اطلاع کافی پیدا کنید.
 • سن و جنسیت وکیل مهریه شاخص مناسبی برای سنجش وکیل نیست . گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه مناسبتر باشد.
 • شخصی که عنوان وکیل و مشاور حقوقی را می گیرد علاوه بر این که حداقل مدرک کارشناسی رشته حقوق را دارد ، مراحل بسیار سخت کانون وکلا را برای دریافت پروانه سپری کرده است.

شما می توانید مطمئن باشید که با درخواست از دادسان به راحتی با هزینه و زمان کمتر وکیل مورد نظر خود را پیدا می کنید.

وصول مهریه توسط وکیل مهریه چه مزایایی دارد؟

 • وکیل در کوتاهترین زمان ممکن می تواند مهریه زن را وصول نماید.
 • نیازی نیست که زن در دادگاه حضور داشته باشد.
 • اگر مرد اموالی داشته باشد، وکیل به سرعت آن ها را توقیف می نماید.
 • کیل می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را اخذ کند.
 • وکیل می تواند نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد ایفا کند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مهریه در اصفهان بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص مهریه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ بهترین وکیل مهریه در اصفهان چگونه است؟

هزینه ی اخذ بهترین وکیل مهریه در اصفهان معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 2 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد