نیاز به وکیل متخصص توقیف اموال مدیران شرکت دارید؟

توقیف اموال مدیران شرکت

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

پرسشی که ذهن بسیاری را در مورد شرکتهای ورشکسته مشغول کرده است، این است که آیا این امکان وجود دارد که در زمان ورشکستگی درخواست ضبط اموال و توقیف اموال شرکت را داشته باشند. در پاسخ باید گفت هر شرکت در زمان افتتاح به عنوان یک شخصیت حقوقی از سهامداران و صاحبان شرکت ها متمایز است و این شرکت مستقل از صاحبان آن و شخصیت آن ها شناخته می شود، به همین جهت در زمان ورشکستگی نیز امکان توقیف اموال صاحبان شرکت و یا سهام داران آن وجود ندارد و در نقطه مقابل نیز در صورتی که سهامدار شرکت بدهی داشته باشد توقیف اموال شرکت امکان پذیر نیست و در چنین مواقعی اگر سهامداری بدهکار باشد می توان درخواست توقیف اموال او را داد.

از منظر حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی و اموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاوت است. اموال و دارایی شرکت به اموال منقول و غیر ممنقول، املاک، ادوات، منافع و حقوق شرکت می گویند که مستقیما قابلیت بازداشت و تقویم و انتفا را دارد، در برخی از شرکت های تجارتی سرمایه شرکت و همین طور مالکیت شرکا به نجوب ثبت و رسمیت و اعلان می شود که می توان به ثبت مالکیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره کرد که مالکیت هر شریک و نقل و انتقال آن به موجب ماده 200 قانون ثبت شرکت ها ثبت می شود و لذا به موجب بند 142 مجموعه بخش نامه های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی وظیفه دارند که پیش از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام نماید و بعد از آن نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند. در نتیجه مراجع ثبتی می توانند در هنگام استعلام و یا ثبت شرکت مراتب توقف و بازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال ان جلوگیری کنند.

طبق ماده 122 قانون پنج ساله پنجم، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با اشخاص حقوقی، در چه مواردی مسئولیت تضامنی خواهند داشت؟

در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است:( مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.) به موجب ماده قانونی مذکور، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در موارد زیر با اشخاص حقوقی، مسوولیت تضامنی خواهند داشت:

 • پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد و جرایم آن.
 • پرداخت مالیات هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم موظف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد و جرایم آن.
 • پرداخت مالیات هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد و جرایم آن.

سازمان امور مالیاتی به منظور وصول بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی از بابت ۳ مورد اشاره شده در بالا، توانایی آن را دارد که راسا و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی و از طریق صدور برگ اجرا، اموال مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی را به طور متوالی و به نحوی که کل بدهی مالیاتی تسویه شود، ضبط کند. منظور از مدیران در این ماده قانونی، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها و ارکان مشابه در سایر شخصیت های حقوقی غیردولتی است. این ماده قانونی از آغاز سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا است.

آثار و نتایج ممنوعیت مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال چیست؟

 • تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی تواند عقد قرارداد در مورد اموال خود را نداشته است ، به عنوان مثال نمی تواند یکی از اموال خودش را وثیقه بدهیش قرار دهد.
 • از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع و چنانچه پرداختی انجام پذیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد است.
 • هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار گردد، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه دهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته همچون سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می گیرد.
 • تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا برای شخصی که اهلیت اقامه ی دعوا ندارند این امکان وجود ندارد که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد.

در نتیجه اثر منع مداخله تاجر ورشکسته این است که او نمی تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او گردد یعنی نمی تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب هایش اقدام کند. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.

قانون چه ضمانتی برای معاملات پیش از توقف در زمینه منع مداخله تاجر در اموالش داده است؟

در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ است:

 • معامله پیش از تاریخ توقف تاجر ورشکسته صورت پذیرد.
 • معامله با هدف فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.
 • معامله باعث به وجود آمدن ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.
 • طرف معامله پیش از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.
 • از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.

البته در صورتی که طرف معامله پیش از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود.

قانون چه ضمانتی برای معاملات بین تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی در زمینه منع مداخله تاجر در اموالش داده است؟

از تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه معاملاتی که به طلبکاران زیان می رساند، اجتناب کند. هرگاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

 • هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد.
 • تاییدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به صورت پذیرفته شده باشد.
 • هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به زیان طلبکاران تمام شود.

البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود زیان به طلبکاران است.

قانون چه ضمانتی برای معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در زمینه منع مداخله تاجر در اموالش داده است؟

کلیه معاملات تاجر که بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا تاجر ورشکسته از مداخله در اموالش ممنوع است لذا معامله تاجر در اموالش بعد از صدور حکم باطل است.

در چه زمانی دادگاه دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته می دهد؟

دادگاه دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی و در صورتی اجرا می گردد که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.

همچنین در صورتی که تاجر بدهکار، تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد، این امکان برای دادرس دادگاه وجود دارد که برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام به مهر و موم اموال او کند و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.

چه اموالی از تاجر ورشکسته قابل بازداشت نیست؟

برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او این حق را دارد که در آن ها مداخله و تصرف نماید. اموالی که جزو مستثنیات دین است و قسمتی از حقوق ماهانه شخص که بازداشت آن به طور قانونی ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می ماند.

موارد مستثنیات دین چیست؟

 • مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
 • لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
 • آذوقه به اندازه احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
 • اسناد تاجر به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها.
 • سباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری است.
 • سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف است. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقیف اموال مدیران شرکت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص توقیف اموال مدیران شرکت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف اموال مدیران شرکت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل توقیف اموال مدیران شرکت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقیف اموال مدیران شرکت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 2 نظر

توقیف اموال مدیران شرکت

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص