مراحل کاری دادسان
1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می‌کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

اگر فردی به دلیل قراردادی به دیگری مدیون باشد، موظف است که دین خود را پرداخت کند و نمی‌تواند از اجرای تعهداتش فرارکند و می بایست با توجه به زمان تعهد خود، نسبت به پرداخت دین خویش مبادرت ورزد. قانون در راستای حمایت از طلبکاری که به تعهد خویش وفادار است و آن را ایفا می ‌کند، امتیازاتی در نظر گرفته است. این اقدامات تامینی، می ‌تواند تا هنگام صدور حکم قطعی باشد، و یا به موجب حکم مستقیم دادگاه صورت پذیرد تا باعث تضمین حقوق طلبکار باشد. یکی از این تضمین ها توقیف اموال بدهکار است. به طور مثال توقیف خودرو بابت چک برگشتی که به موجب آن طلبکار می ‌تواند با توقیف خودرو بدهکار وی را مجبور به پرداخت بدهی یا دین خویش نماید و در صورت ادای دین، رفع توقیف اموال صورت می‌ پذیرد.

معنای توقیف بازداشت و بازداشتن و به صورت عمومی، به معنای ستاندن آزادی از شخص یا اموال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف اموال نام دارد.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال آورده است که: "توقیف اموال، اعم از منقول و غیر منقول و صورت‌ برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف ‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است."

طبق قوانین، توقیف اموال چه اموال منقول و چه اموال غیر منقول، باید مطابق بر اساس قانون اجرای احکام انجام پذیرد. ماده 12 قانون مدنی، اموال غیر منقول را به این صورت به تصویر می کشد: "مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود."

همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون: "اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون ‌این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است‌."

آیا امکان توقیف خودرو بابت بدهی وجود دارد؟

قبل از تصویب قانون جدید محکومیت های مالی مصوب 1394، خودرو مناسب شأن و مورد نیاز مدیون به شمار می رفت پس جزء مستثنیات دین بود، یعنی مثلا وصول طلب از جمله مهریه و توقیف خودرو بابت چک برگشتی ممکن نبود اما با تصویب این قانون، خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نیست.

اکنون طبق قانون، مستثنیات دین یا اموال غیر قابل توقیف عبارتند از:

 • اسباب و مایحتاج ضروری زندگی که برای بدهکار و افراد تحت تکفل وی واجب است.
 • آذوقه مورد نیاز برای برطرف نمودن نیازهای زندگی و افراد تحت سرپرستی وی
 • کتاب و مراجع علمی برای افراد پژوهشگر
 • تلفنی که بدهکار بدان نیاز دارد.
 • وسایل و ابزار کار کاسبان، پیشه‌وران، کشاورزان و باقی افراد که برای گذران زندگی آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری می باشد.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.
 • اموال منقولی که در تصرف شخصی غیر از بدهکار باشد و او ادعای مالکیت و یا تعلق آن به غیر کند.
 • تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌ها بدون رضایت مولف.
 • توقیف خودروی افرادی که به دیگری بابت بدهی، دین یا قرارداد ای مدیون اند.
 • افرادی که مرتکب تخلفات راهنمایی و رانندگی می شوند، و به این دلیل خودرو مشمول توقیف می شود.

توقیف خودرو بابت بدهی یا دین و موارد مشابه

این دسته از توقیف، مانند توقیف خودرو بابت چک برگشتی، همان طور که از نامش مشخص است شامل اشخاصی می شود که چک بلا محل کشیده اند. مراحل توقیف خودرو چک برگشتی یکی از راه های وارد کردن فشار به فرد بدهکار است تا به این وسیله به اقدام برای رفع بدهی خود بپردازد. در این حالت بر روی چک اقدام متقضی صورت می پذیرد و دستور توقیف خودرو از مرجع مربوطه صادر می شود. یا در نمونه ای دیگر چنانچه شخصی مهریه همسر خود که طبق قوانین دین او به همسراش است را پرداخت ننماید و همسر وی اقدام به اجرا و پیگیری مطالبات خود در قالب مهریه کند و با معرفی خودروی شوهراش به عنوان یکی از اموال وی آن را مشمول توقیف کند و یا در صورتی دیگر بابت مهریه روی پلاک خودرو شکایتی طرح کند. در این صورت خودرو فرد توسط مراجع ذیربط و از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف می گردد.

به صورت کلی می توان گفت در صورتی که شخص بابت بدهی یا دین خود موفق به دریافت حکم توقیف اموال از مراجع مربوطه گردد می تواند نسبت به توقیف خودرو شخص طلبکار به عنوان یکی از اموال وی اقدام کند.

در حالت کلی برای توقیف خودرو شخص بدهکار دو مرجع رسیدگی وجود دارد:

 • دادگستری که مرجع عام رسیدگی است.
 • اداره اجرای ثبت اسناد و املاک

در هر دو مرجع رسیدگی پس از تشکیل تشریفات مربوطه بدهکار می بایست ظرف ۱۰ روز بدهی خود را بپردازد و در صورت عدم پرداخت اقدام به توقیف خودرو یا هر مال معرفی شده دیگر توسط طلبکار می شود.

چگونه می‌ توان دستور توقیف خودروی فرد بدهکار را گرفت؟

بنابر ماده ۶۷ اجرای احکام مدنی بعد از شناسایی اموال منقول بدهکار توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌ شده صورت ‌برداری می‌ شود و این اموال در همان جا که هست، حفظ می ‌شوند. مگر اینکه نقل اموال به محلی دیگر ضرورت داشته باشد. در این صورت برای حفاظت از مال، آن مال به شخص مسئولی با توافق طرفین سپرده می شود. در صورت عدم توافق یا حاضر نبودن بدهکار در زمان توقیف، مال به شخص مسئولی که توسط دادورز تعیین می ‌شود، سپرده می‌ شود.

مامور اجرا ابتدا صورت جلسه ای که مشتمل بر توصیف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند. اگر شخص ثالث نسبت به اموال اظهار یا ادعای حقی داشته باشد، مامور اجرا مشخصات اظهار ‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم ‌له و محکوم ‌علیه نسبت به صورت جلسه ایراد و اعتراضی داشته باشند، اعتراض آن ها را نیز قید می‌ کند. پس از امضا و در صورت تفاضای هر طرف رونوشت گواهی شده را به محکوم ‌له و محکوم ‌علیه می ‌دهد.

همچنین اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می ‌شوند، که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌ علیه در دست باشد. در این صورت اگر مالی را نزد شخص ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث، ابلاغ می کند و رسید دریافت می‌ شود. در صورتی ‌که محکوم ‌علیه از سازمان‌ ها و ادارات حقوق دریافت می‌ کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.

توقیف خودرو بابت تخلفات راهنمایی و رانندگی

دسته دیگر که اقدام به توقیف خودرو آنان می شود شامل موارد تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و موارد دیگر است:

مامورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به صرف قانون مجاز به توقیف خودرو می باشد و طی اقدام خود سرانه نمی تواند از عبور و مرور وسایل موتوری شهروندان جلوگیری به عمل آورند. بر اساس ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹: "مامورین راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند."

موارد توقیف خودرو بر طبق قانون به شرح زیر می باشد:

 • دستور مقام قضایی
 • تصادفات منجر به جرح یا فوت
 • عدم داشتن بیمه نامه شخص ثالث
 • استفاده خودرو از پلاک غیر مجاز یا عدم استفاده از پلاک
 • رانندگی بدون داشتن مدرک گواهینامه رانندگی معتبر
 • رانندگی با خودرو فاقد مدارک ، اعم از گواهینامه بیمه نامه شخص ثالث، کارت خودرو، برگه معاینه فنی و ...
 • رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد روانگردان
 • هرگونه حرکات ناشی همچون دستی کشیدن یا در جا دور زدن
 • تجاوز از سرعت مجاز
 • عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
 • سبقت غیر مجاز در مسیرهای دو طرفه
 • حرکت به صورت مارپیچ
 • عدم پرداخت جریمه ده میلیون ریالی خودرو در پایان مهلت یک ماهه پس از ابلاغ به مالک

نقش وکیل در توقیف خودرو بابت بدهی

توقیف خودرو امروزه یک چیزی عام شده است که به خاطر یک تخلف و یا بدهی های زیاد که ممکن است به علت عدم پرداخت مهریه باشد یا مثلا توقیف خودرو بابت چک برگشتی، تنها راهی که دولت برای طلب طلبکار نسبت به بدهکار می تواند انجام دهد. توقیف خودرو در صورت عدم پرداخت قانونی بدهی می باشد، ولی چون خودرو امروزه جز مستثنیات دین ثبت شده، توقیف آن بابت بدهی و همچنین مراحل توقیف خودرو چک برگشتی می تواند سخت و طاقت فرسا باشد، لکن حضور یک وکیل توقیف خودرو بابت بدهی می تواند برگ برنده ای برای فرد طلبکار باشد. چرا که اینجوری فرد طلبکار مطمئن می شود که وکیل او تمام تلاشش را می کند تا پرونده وکیل خود را در دادگاه به پیروزی برساند.

چگونه کار خود را بهترین وکیل توقیف خودرو بابت بدهی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقیف خودرو بابت بدهی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل توقیف خودرو بابت بدهی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف خودرو بابت بدهی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقیف خودرو بابت بدهی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

ویژگی‌های دادسان
سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی
نظرات مشتریان
سوالات متداول
3
میانگین امتیاز از 1 نظر
در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید
دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص