نیاز به وکیل متخصص دادخواست خلع ید و رفع تصرف دارید؟

دادخواست خلع ید و رفع تصرف

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

دعوا در صورتی دعوای مالکیت به حساب می آید که موضوع حق منشا آن، مالکیت خواهان یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده اس. در نتیجه در دعوای مالکیت خواهان همیشه مطابق با وجود چنین رابطه ای خود را صاحب حق می داند و مسلما به ادله ای استناد می کند که بتواند چنین رابطه ای، یعنی رابطه مالکیت را اثبات نماید.

در نتیجه به طور آشکار مشخص می شود که در دعوی خلع ید خواهان می خواهد با ابزار مالکیت باعث خلع ید خوانده شود ولی در دعوای تصرف عدوانی خواهان در خواست می کند که با عنایت به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی، خوانده را از ملک خود خارج کند و در این دعوا خواهان به اثبات مالکیت نیاز ندارد و صرفا می بایست ثابت نماید که در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است ولی در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می کند که خواهان با ارائه دلایلی متناسب، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را تکذیب می نماید اثبات کند. شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

خلع ید با تصرف عدوانی چه تفاوتی دارد؟

خلع ید از نظر حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول از قبیل خانه، مغازه، زمین به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می نماید و از دادگاه درخواست می کند که به روند تصرف غیر مجاز متصرف خاتمه داده و ملک او را از تصرف او خارج نموده و تحویل او بدهند. شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

به عنوان مثال شخصی دارای یک مغازه است و به مسافرت می رود بعد از ۲ سال مراجعت می نماید و متوجه می گردد یکی از همسایگان مغازه از غیبت وی سوء استفاده نموده و به تصرف مغازه می پردازد و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می کند، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی شود مغازه را تحویل دهد اینجا است که من می بایست با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه نموده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که به طور اصطلاح غاصب قلمداد می گردد حق خویش را مطالبه کند. شرط اصلی جهت طرح دعوی یادشده دارا بودن مالکیت بلا منازع است به این معنا که می بایست سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت نماید همچون دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما در صورتی که وی واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مالکیت او را نپذیرد اینجا می بایست ابتدا به دادگاه مراجعه نماید و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و با اخذ حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در دادگاه مطرح کند و الا موفق نمی گردد. شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

این نکته شایان ذکر است که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید تفاوت دارد به این دلیل که منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف این که طول زمان اجاره خاتمه یافته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست این جا می بایست دعوای تخلیه مطرح نمود که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست. همین که شما مالک منافع هم باشید کافی است، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع متفاوت است در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کفایت می کند و به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیازی نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت گردد کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده است، مطرح می گردد اختلاف نظر وجود دارد. برخی مالکیت را شرط دانسته اند و برخی دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند. شیوه قضایی نظر اول به این معنی است که اثبات مالکیت را قبول کرده است. با عنایت به قانون رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی است و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی است. در مواردی هم مدعی براساس ماده ۶۹۰ عمل می کند که از نظر مهلت و مدت شکایت دارای محدودیتی نیست.

شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

دعوای تصرف عدوانی با خلع ید چه اشتراکاتی دارد؟

در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم است. در هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر وجود دارد. در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم می بایست قطعی و پس از آن اجرا شود در صورتی که در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابلیت اجرایی شدن را دارد به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نیست. شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

چه کسانی حق دارد شکایت کند یا طرح دعوا نماید؟

همان طور که در ماده 170 آمده است، در تصرف عدوانی نیاز نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است، این توانایی را دارد که به قائم مقامی مالک طرح دعوی کند.

در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی این حق را دارد که طرح دعوی کند. شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

دعوای تصرف عدوانی و خلع ید مالی است یا این که غیر مالی است؟

دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و مانع شدن از حق غیر مالی است. دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی قلمداد می گردد و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می گردد و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیر گذار نیست. شما می توانید از همین صفحه وکیل در زمینه دادخواست خلع ید و رفع تصرف درخواست کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف صرفه جویی کنید. در ابتدا به شما لیستی از وکلای متخصص و مجرب دادخواست خلع ید و رفع تصرف ارائه می شود و شما می توانید بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف را انتخاب کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دادخواست خلع ید و رفع تصرف دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل دادخواست خلع ید و رفع تصرف معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دادخواست خلع ید و رفع تصرف در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.5600000000000005

میانگین امتیاز از 9 نظر

دادخواست خلع ید و رفع تصرف

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص