درخواست رفع توقیف حساب بانکی

درخواست رفع توقیف حساب بانکی

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

همان طور که قانون گذار در ماده ۱۹ قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند، مرجعی که رای را اجرا می کند می بایست به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع فوق تسلیم نماید. همچنین براساس تبصره یک ماده موصوف، مراجع یادشده در این ماده وظیفه دارند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال یادشده از زمان یک سال قبل از صادر شدن حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام نمایند. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

مطایق با تبصره ۲ این ماده، مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در سال ۱۳۷۹ تصویب شده است و همچنین اجرای مفاد اسناد رسمی، مجری است. قانون گذار در ماده ۲۰ قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان می کند که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع گفته شده در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل ننماید به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گردد. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

این حکم درباره مدیران و مسئولان تمامی مراجعی که به هر شکل دارای اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص هستند و وظیفه دارند اطلاعات خود براساس ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت اجرایی نشدن این تکلیف مجری است. در زمینه این مواد نکاتی را به طور مختصر اشاره می نماییم: قبل از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی افراد می بایست بگوییم که بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری توانایی آن را داشت که به منظور کشف جرم یا دستیابی به دلایل وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تایید رییس حوزه قضایی کنترل نماید. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

چگونه حساب های مالی توقیف شود؟

بر اساس قانون جدید شیوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له وظیفه دارند که حساب های بانکی اشخاص را شناسایی کنند. افزون بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی افراد در بانک ها، بانک مرکزی عهده دار بررسی حساب های اشخاص در موسسات مالی نیز خواهد بود. در جهت اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که متقاضی تامین خواسته بخواهد در جهت توقیف حساب های بانکی فرد، از راه تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نمایئ، این امکان وجود خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی قبل از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد نماید. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

همچنین اقدام تاثیر گذار از راه دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه است، در حالی که بر اساس مقرره فوق، حتی در صورتی که متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت، اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۰ قانون موصوف، در صورتی که هر یک از اشخاص یا مدیران مراجع مذکور از تکلیف خود مبنی بر شناسایی اموال مدیون خودداری نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

نحوه رفع توقیف حساب بانکی چگونه است و مراحل رفع توقیف حساب بانک چیست؟

مراجع قضایی اعم از شعبه های تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه های حقوقی و کیفری، اجرای احکام دادگاه های حقوقی و دادسرای های عمومی و انقلاب توانیی آن را دارند که در اجرای برخی از مواد قانونی همچون ماده ۱۹ قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی، مواد ۵ مکرر قانون صادر شدن چک ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات پس از آن، حساب بانکی اشخاص را مسدود کنند. همچنین بعد از زایل گشتن علت یا موانع انسداد حساب، می بایست نسبت به رفع مسدودی آن نیز اقدام کرد که برای این منظور می بایست به نکاتی عنایت نمود و حسب مورد به اداره حقوقی بانک مربوطه نیز مراجعه کرد. جهت استعلام و پیگیری موردی حساب و رفع مسدودی آن، ارائه شماره مسدودی ۱۶ رقمی از شعبه های بانک های مربوطه که در آن حساب دارید، الزامی است، به شعبه های بانک های تهران هم می توانید مراجعه نمایید. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

در راستای پیگیری پاسخ بانک ها نسبت به نامه انسداد حساب، به همان مرجع صدور نامه مسدودی دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام مراجعه نمایید. در راستای رفع انسداد در صورت نیاز یک یا دو تا بانک ضروری به صورت دستی و سایر بانک ها به صورت سیستمی در طول یک ماه انجام می شود. برای رفع مسدودی حساب به صورت دستی، فقط می بایست به ادارات حقوقی بانک ها در تهران مراجعه شود. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

بخشنامه مسدود نمودن حساب بانک چه می گوید؟

افزون بر مواردی که در قانون چک برای مسدود نمودن موجودی حساب مشتریان پیش بینی شده، مراجع صلاحیت دار قضائی توانایی آن را دارند، دستور بازداشت موجودی حساب افراد حقیقی یا حقوقی را به سود ذی نفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع نمایند. با عنایت به اینکه این دستور از ناحیه مرجع قضایی صادر می گردد، بانک ها هم می بایست به اجرای احکام صادر شده یا دستورات قضائی عمل نمایند. بر این اساس، اشخاص و مراجعی که صلاحیت مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری مشتریان را دارند شامل دستور مراجع قضایی، دستور مستقیم بانک مرکزی و تقاضای مشتری خواهد بود. شما می توانید از طریق همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی نمایید و در هزینه و زمان انتخاب وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی صرفه جویی کنید.

همچنین قانون گذار در ماده 19 قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی را آورده است که مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. با عنایت به ضروری بودن ایجاد یک رویه منسجم و نقشه راه مناسب برای اجرای این دستورات قانونی ، معاون اول دادستان کل کشور در بخشنامه ای به تمامی روسای کل دادگستری های سراسر کشور، موارد مهمی را متذکر شده است.

مطابق با این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، پیش بینی شده در صورتی که نظر بر انسداد حساب یا رفع انسداد حساب اشخاص حقیقی در بانک ها و موسسات مالی کل کشور باشد، مراتب را بدون ذکر نام و از طریق سیستم CMS ارسال نمایند و رفع آن نیز می بایست از راه سیستم مذکور و با اشاره به شماره انسداد حسابدر متن نامه انجام گردد. در عین حال، در مواردی که انسداد حساب از طریق مکاتبه صورت گرفته، رفع انسداد حساب نیز از راه ارسال نامه خواهد بود و بعد از انسداد حساب و پاسخ بانک ها و موسسات مالی، در صورتی که نظر بر برداشت مبلغی از حساب محکوم علیه باشد، ذکر نام بانک و مبلغ مورد نظر، به صورت کتبی ارسال تا اقدام گردد. در بخش پایانی بخشنامه مصدق معاون اول دادستان کل کشور نیز تاکید شده است با عنایت به ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، کسر یا توقف مبلغی از حقوق محکوم علیه، مستلزم مکاتبات با سازمانی است که وی از آن حقوق دریافت می نماید، در نتیجه از مکاتبه در این موارد با دادستانی کل اجتناب گردد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص درخواست رفع توقیف حساب بانکی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی چگونه است؟

اخذ وکیل درخواست رفع توقیف حساب بانکی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

 

هزینه مشاوره از وکیل متخصص درخواست رفع توقیف حساب بانکی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

 
20 هزار تومان  200 هزار تومان 
💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 9 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
  1. {{province.name}}
انتخاب کنید
    موردی یافت نشد