نیاز به وکیل متخصص برای دفاع در دعوی خلع ید دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

یکی از دعاوی رایج مربوط به اموال غیر منقول، دعوی خلع ید می باشد. گاه پیش می آید که خوانده دعوی خلع ید، متصرف نبوده و قصد دارد از حقوق خویش دفاع کند. در ادامه مقاله " دفاع در دعوی خلع ید " قصد داریم به بیان ماهیت دعوی خلع ید، دفاع در دعوی خلع ید و نقش وکیل دفاع در دعوی خلع ید بپردازیم.

دعوی خلع ید چیست؟

دعوی خلع ید، دعوایی که فرد خواهان، مالک مالی غیر منقول می باشد که توسط شخصی تصرف شده است و با اقامه دعوی خلع ید، درخواست پایان بخشیده شدن به روند تصرف غیرمجاز از مال غیر منقول خود می باشد. خواهان خلع ید به منظور طرح طرح دعوی خلع ید، بایستی به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کند و با تنظیم دادخواست دعوی خلع ید و ارائه سند مالکیت، دعوی خلع ید را به طرفیت متصرف مطرح نماید. شرط اصلی برای طرح دعوی خلع ید، داشتن مالکیت بلامنازع می باشد، به بیان دیگر خواهان پیش از طرح دعوی خلع ید، بایستی ثابت کند که مال غیر منقول تحت مالکیت اوست.

ارکان دعوی خلع ید

در ادامه مقاله " دفاع در دعوی خلع ید " قصد داریم به بیان ارکان دعوی خلع ید بپردازیم. دعوی خلع ید دارای ارکانی می باشد که نبود هر یک از این ارکان، باعث رد دادخواست خلع ید می گردد. در ادامه ارکان خلع ید را بیان می کنیم:

 • غیر منقول بودن موضوع دعوی
 • استیلا و وضع ید مدعی علیه
 • غیر قانونی بودن تصرف خوانده دعوی
 • مالکیت خواهان خلع ید به موجب سند رسمی

طرح دعوی خلع ید، در صورتی که مالک سند مالکیت نداشته باشد

در صورتی که مالک، سند رسمی نداشته باشد و بخواهد اقدام به طرح دعوی خلع ید کند، چه باید کند؟ در صورتی که خواهان دعوی خلع ید واقعا مالک مال غیرمنقول باشد اما سندی برای اقبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف دعوی خلع ید نیز ادعای خواهان مبنی بر مالکیت مال غیر منقول را قبول نداشته باشد، خواهان دعوی خلع ید باید بدوا دادخواست اثبات مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند و سپس با گرفتن حکم اثبات مالکیت، می تواند دعوی خلع ید را علیه متصرف مال غیر منقول خود طرح نماید.

اقدامات دادگاه در خصوص دعوی خلع ید

در ادامه مقاله " دفاع در دعوی خلع ید " قصد داریم به بیان اقدامات دادگاه در خصوص دعوی خلع ید بپردازیم. دادگاه در خصوص دعوی خلع ید اقداماتی را انجام می دهد. در ادامه به ترتیب اقدامات دادگاه در خصوص دعوی خلع ید را بیان می کنیم:

احراز مالکیت خواهان

شرط اولیه و لازم برای طرح دعوی خلع ید، مالکیت خواهان بر ملک مورد نزاع است. بنابراین اولین اقدام دادگاه برای بررسی دعوی خلع ید، احراز مالکیت خواهان دعوی خلع ید می باشد. خواهان بایستی اسنادی که به مالکیت وی بر ملک دلالت می کند را به دادگاه تقدیم کند و سپس دادگاه از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه اسناد مالکیت، اقدام به بررسی مالکیت خواهان می کند. در صورت احراز مالکیت خواهان، دادگاه وارد ماهیت دعوی خلع ید خواهد شد.

تشخیص غیر قانونی بودن تصرف خوانده

مالک حق هر گونه استفاده و تصرف را در ملک خود دارد و در صورتی که فردی بدون اجازه وی و به شکلی غیر قانونی اقدام به تصرف در ملکش نماید، تصرفاتش غیرقانونی خواهد بود. خوانده بایستی برای غیر قانونی نبودن تصرفش، ادله خود را به دادگاه تقدیم کند؛ در صورتی که ادله خوانده برای تصرفش، قانونی نباشد؛ تصرف وی غاصبانه است و خوانده نیز غاصب یا متصرف نامیده خواهد شد.

احراز وجود یا عدم وجود تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان و میزان تصرفات خوانده

دادگاه به وسیله معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت صلاح دید دادگاه، با استفاده از کارشناس اقدام به احراز احراز وجود یا عدم وجود تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان و میزان تصرفات خوانده می نماید.

مقایسه دعوی خلع ید و دعوی رفع تصرف عدوانی

در ادامه مقاله " دفاع در دعوی خلع ید " به مقایسه بین دعوی خلع ید و دعوی رفع تصرف عدوانی می پردازیم. یکی از مصادیق دعوی خلع ید، دعوی رفع تصرف عدوانی می باشد. دعوی رفع تصرف عدوانی همچون دعوی خلع ید فقط در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود و در خصوص اموال منقول، قابلیت طرح ندارد. در دعوی رفع تصرف عدوانی، بر خلاف دعوی خلع ید، دادگاه نیازی به احراز مالکیت خواهان ندارد. سه رکن دعوی رفع تصرف عدوانی، به شرح زیر می باشد:

 • سابقه تصرف خواهان
 • لحوق تصرف خوانده
 • عدوانی بودن تصرف خوانده

در دعوی رفع تصرف عدوانی، سند مالکیت تنها می تواند نشانه از سابقه تصرف خواهان باشد و در صورتی که سابقه تصرف خواهان اثبات گردد، نیازی به سند مالکیت نمی باشد.

دعوی خلع ید در ملک مشاع

یکی از دعاوی رایج حقوقی، دعوی خلع ید در ملک مشاع می باشد. پیش از وارد شدن به موضوع دعوی خلع ید در ملک مشاع، به بررسی اصطلاح مشاع می پردازیم. واژه مشاع در لغت به معنی شریکی، تقسیم نشده و مشترک می باشد. بر اساس قانون مدنی، ملک مشاع در اختیار اجتماع حقوق مالکین در ملکی واحد می باشد. در ملک مشاع همه مالکان سهم دارند اما این سهم قابل تفکیک نمی باشد، به بیان دیگر حق شریکان در تمامی اجزا ملک مشاع پراکنده است. با توجه به این که تمامی اجزا و قسمت های ملک مشاع در اختیار همه مالکان است، هیچ یک از مالکان نمی تواند به تنهایی اقدام به تصرف نماید. در صورتی که یکی از مالکان بدون اجازه سایرین اقدام به تصرف در ملک مشاع نماید، نسبت به سهم دیگر شرکا تجاوز نموده است و دعوی خلع ید مطرح خواهد شد. در ملک مشاع، دعوی خل ید فقط متوجه متصرف می باشد. یکی از مثال های رایج دعوی خلع ید در ملک مشاع، مربوط به ملک ورثه ای می باشد. به طوری که پس از فوت فرد، اموال وی به صورت مشاعی به وارثان وی می رسد . هیچ از وراث نمی توانند به تنهایی و بدون اجازه دیگران اقدام به تصرف در ملک مشاع نمایند. دعوی خلع ید در ملک مشاع با توجه به پیچیدگی هایی که دارد، نیازمند حضور یک وکیل با تجربه و متخصص در زمینه خلع ید از ملک مشاعی می باشد. ما در سامانه حقوقی دادسان به شما بهترین وکلا را در زمینه دعوی خلع ید ملک مشاعی معرفی می کنیم.

قلع و قمع مستحدثات در دعوی خلع ید

بر اساس ماده های 313 و 314 قانون مدنی، خلع ید غصبی و تحویل ملک به مالک زمانی امکان پذیر است که مستحدثات غاصب قلع و قمع شود و تا وقتی که بناهای غیر قانونی و غیر مجاز قلع و قمع نشده باشند، تصرف غاصبانه متجاوز ادامه دار است و خلع ید محقق نخواهد شد.

هزینه دادرسی دعوی خلع ید

دعوی خلع ید، در دسته دعاوی اموال غیر منقول مالی قرار دارد. هزینه دادرسی دعوی خلع ید، بر اساس ارزش ملک مورد دعوی می باشد.

مرجع صالح رسیدگی کننده به دعوی خلع ید

بحث اقامه کردن دعوی در مرجع ذی صلاح یکی از بحث های مهم و حساس آیین دادرسی مدنی می باشد، به بیان دیگر بایستی هر دعوی را در دادگاه صالح خود مطرح نمود. حال سوالی که پیش می آید این است که مرجع صالح رسیدگی کننده به دعوی خلع ید، کجا است؟ بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، خلع ید و ... در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع می باشد، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

دفاع در دعوی خلع ید

گاهی پیش می آید که خواهان اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید، اما خوانده دعوی خلع ید، با وجود اینکه فاقد مالکیت رسمی بوده است اما مالک ملک مورد تصرف باشد. در این دعاوی، خوانده با اثبات مالکیت خویش می تواند از حقوق خویش دفاع نماید و باعث رد دعوی خلع ید مطرح شده گردد. به دلیل پیچیدگی هایی که اثبات مالکیت خوانده و پیگیری مراحل دفاع در دعوی خلع ید دارد، بهتر است دفاع در دعوی خلع ید بر عهده یک فرد متخصص و با تجربه باشد. ما در سامانه حقوقی دادسان به شما متخصص ترین و با تجربه ترین وکلا را در زمینه دفاع در دعوی خلع ید معرفی می نماییم.

دفاع در دعوی خلع ید چقدر زمان میبرد؟

ممکن است به علت دلایل شخصی، شغلی یا ... برای افراد درگیر در دفاع در دعوی خلع ید این سوال مطرح شود که رسیدگی به پرونده دفاع در دعوی خلع ید چه مدت زمان می برد و دادگاه پس از چه مدتی، حکم قطعی خود در خصوص دفاع در دعوی خلع ید را صادر می کند؟ اصولا نمی توان زمان مشخصی را برای اتمام مدت دعاوی حقوقی من جمله دفاع در دعوی خلع ید مشخص کرد، زیرا رسیدگی به دفاع در دعوی خلع ید به عوامل زیادی بستگی دارد. به طور مثال یکی از این عوامل، تراکم کار دادگاه صالح رسیدگی کننده به پرونده دفاع در دعوی خلع ید می باشد.

نقش وکیل دفاع در دعوی خلع ید چیست؟

حضور وکیل با تجربه در زمینه دفاع در دعوی خلع ید علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند دفاع در دعوی خلع ید را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص دفاع در دعوی خلع ید در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دفاع در دعوی خلع ید بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در دفاع در دعوی خلع ید دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل دفاع در دعوی خلع ید چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل دفاع در دعوی خلع ید توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسبترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید

هزینه ی مشاوره از وکیل دفاع در دعوی خلع ید چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل دفاع در دعوی خلع ید در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان ------------------- 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

دفاع در دعوی خلع ید

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص