رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه

رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم می گردد آن را به زن بپردازد. مهریه یا صداق، نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می گردد و تنها کاری که زوجین می توانند انجام دهند این است که هنگام عقد یا پس از آن، در مورد مقدار آن با یک دیگر توافق کنند. در ماده ۱۰۸۰ قانون اجرای مدنی مهریه مقرر شده: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. در واقع مهریه، به مالی گفته می شود که به مناسبت عقد نکاح، زوج ملزم به دادن آن به زوجه می شود. بعد از عقد نکاح زن مالک مهریه می گردد، همان طور که در ماده ۱۰۸۲ قانون اجرای مدنی مهریه آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

اما در صورتی که زوج پیش از نزدیکی زوجه خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهت فسخ به دلیل عنن یا ناتوانی جنسی مرد انجام پذیرد در این مورد نیز زن مستحق نصف مهر است. اما هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهاتی غیر از عنن فسخ گردد زن حق مهر ندارد و در این صورت مهریه به او تعلق نمی گیرد.

چگونه می توان درخواست مهریه کرد و آن را گرفت؟

اولین مرجعی که زن می تواند در آن جا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه تقاضا نماید. مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید. در صورتی که مرد مالی به منظور توقیف اموال برای مهریه و پرداخت مهریه زوجه نداشته باشد، زوجه با استناد ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این حق را دارد که تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که: (هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم به، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد.)

مهر المتعه چیست؟

طبق ماده 1093 قانون اجرای مدنی مهریه، اگر مهریه در در عقد قید نشود و پیش از نزدیکی و معین کردن آن، مرد اقدام به طلاق دادن زن کند، زوجه حق دریافت مهر المتعه را دارد. 

چگونه زوجه می تواند اموال شوهر را توقیف کند؟

در صورتی که زوج، صداق زوجه را پرداخت نکند، زوجه این حق را دارد که با معرفی اموال و دارایی زوج تقاضا نماید که اموال وی را توقیف نمایند و این حق را دارد که مطالباتی را از موجودی حسابهای بانکی او توقیف نماید. زوجه همچنین این حق را دارد که تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمان ها و موسسه های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا گردند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد توقیف اموال برای مهریه نماید.

در صورتی که مرد مالی داشته باشد و زن احتمال دهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود زوج آن مال را می فروشد یا جا به جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تامین خواسته صادر کند با این درخواست، قرار تامین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه توقیف اموال برای مهریه می گردد، از این مال تامین شده می توان مهریه را برداشت.

درصورتی که زوج دادخواست اعسار داد و معسر بودن او برای دادگاه آشکار شد، می بایست دانست که اعسار از پرداخت مهریه حکمی موقتی است. یعنی در صورتی که زن بتواند در آینده اموالی از مرد معرفی نماید می تواند نسبت به وصول طلب خود از آن اموال اقدام نماید، به عبارت دیگر هر زمانی که زن بتواند اموالی را مبنی بر توانایی مرد برای پرداخت صداق به دادگاه معرفی نماید این اموال توقیف و به دلیل اینکه مهریه جزو دیون ممتاز است، زن بر سایر طلبکاران مقدم است و مهریه از مال توقیف شده کسر می گردد.

البته می بایست خاطر نشان کرد که توقیف اموال زوج در صورتی است که اموال وی جزو مستثنیات دین نباشد. مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده و شامل مواردی مثل مسکن مورد نیاز و وسیله نقلیه مورد نیاز وی است. در ادامه این مقاله به موارد مستثنیات دین هم اشاره خواهیم کرد.

در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا اموال زوج را برای پرداخت مهریه می توان توقیف نمود؟ باید بیان کرد که آری، در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت صداق داشته باشد و از این کار اجتناب کند، زن این حق را دارد که جهت توقیف اموال برای وصول صداق، اقدام کرده به شرط آنکه این اموال جزو مستثنیات دین نباشد. زن حتی این حق را دارد که حقوق مرد را نیز توقیف کند. حتی در صورتی که مرد بعدها اموالی را به دست بیاورد، زن می تواند نسبت به وصول مهریه خود از آن اموال اقدام کند.

چه اموالی جز مستثنیات دین است و نمی توان آن را برای طلب یا مهریه توقیف کرد؟

اموالی که طلبکار نمی تواند توقیف نماید حتی با داشتن رای دادگاه عبارت از موارد زیر است:

 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه ی مورد نیاز برای رفع حوائج زندگی و افراد تحت تکفل وی
 • کتب علمی برای اهل تحقیق
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می گردد، مشروط به این که پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.
 • مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت و یا تعلق آن به غیر نماید.
 • تصنیفات و تالیفات و ترجمه ها در حالی که مولف رضایت نداشته باشد.

چگونه می توان حساب بانکی را بخاطر مهریه یا صداق توقیف کرد؟

پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که برای به اجرا گذاشتن صداق و توقیف اموال زوج آیا باید تمام شماره حساب های ایشان را داشت یا زمان اجرا گذاشتن مهر حساب های ایشان بصورت اتوماتیک توقیف می گردد؟

در پاسخ باید گفت که مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمام حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم نماید. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع مربوط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام نماید. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز قابل اجرا است. راجع مذکور در این ماده مکلف هستند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام نمایند. 

لازم به ذکر است گاها اقداماتی صورت می گیرد که زوج با انجام آن ها، به فرار از دین مهریه حساب بانکی می پردازد. 

فرار از دین مهریه حساب بانکی چه زمانی اتفاق می افتد؟

اگر مرد متوجه شود زوجه جهت وصول مهریه اش، اقداماتی را انجام داده است، برای جلوگیری از توقیف حساب بانکی برای مهریه، آن را به نزدیکان خود منتقل کرده و مرتکب فرار از دین مهریه حساب بانکی می شود. 

در صورت تایید توسط دادگاه، چنین عملی فرار از دین مهریه حساب بانکی بوده و قانون گذار با این مسئله برخورد خواهد کرد.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول چیست؟

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول عبارت است از:

 • تصویر مصدق سند پرداخت بدهی (اجباری)
 • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورتی که مدارک و مستندات فوق وجود نداشته باشد چه مدارک دیگری را می توان ارائه داد؟

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

 • شهادت شهود و مطلعین.
 • تحقیقات محلی.
 • اتیان سوگند.
 • درخواست استعلام.
 • پرونده استنادی.
 • سایر دلایل و مستندات

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد