نیاز به وکیل متخصص شکایت از بیمه دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

چنانچه پروانه موسسه بیمه ای به طور دائم لغو گردد، بیمه مرکزی ایران می تواند تمام سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات این موسسه را به شرکت دولتی بیمه ایران انتقال داده و یا تصمیمی در جهت منافع بیمه گذاران بگیرد.

اهمیت حمایت ازحقوق بیمه گذاران در صنعت بیمه در قانون چگونه انعکاس پیدا کرده است؟

قانون گذارن به اهمیت حفظ حقوق بیمه گذاران توجه نموده و مطابق با ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران است. در این ماده بلافاصله بعد از اشاره به حقوق بیمه گذاران، اعمال نظارت دولت بر فعالیت های بیمه ای ازطریق بیمه مرکزی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت در این ماده یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی ایران این است که از حقوق بیمه گذاران حمایت کننده و در قسمت دوم این ماده نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه نیز به نوعی در جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران است.

بیمه مرکزی به کدام حوزه ها نظارت می کند؟

خریداران محصولات بیمه ای باید توجه کنند که همان گونه که بانک مرکزی نظارت برفعالیت بانک ها را برعهده دارد، از وظایف بیمه مرکزی نیز نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه بازرگانی است. نظارت بیمه مرکزی درحوزه بیمه های بازرگانی بوده و فعالیت موسسات بیمه ای مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی و... که در حوزه بیمه های اجتماعی فعالیت دارند، با وظایف بیمه مرکزی ارتباطی ندارد.

در صورتی که موسسه بیمه نتواند به تعهدات خود عمل کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟

در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی موسسه بیمه به گونه ای باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت شود که ادامه فعالیت موسسه به ضرر بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آن ها است، مطابق با بند۳ ماده ۴۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پروانه بیمه شرکت بیمه برای تمام رشته ها و یا رشته های معینی ابطال خواهد شد.

در صورت الغای پروانه شرکتی، تعهدات آن شرکت چگونه جبران می گردد؟

در صورت الغای دائم پروانه موسسه ییمه ای مطابق با ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، بیمه مرکزی ایران می تواند تمام سوابق و اسناد مربوط به حقوق وتعهدات موسسه مزبور را به شرکت دولتی بیمه ایران انتقال داده ویا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران باشد، اتخاذ نماید.

آیا به جز راهکار مذکور، راهکار دیگری هم برای انجام بهتر تعهدات پیش بینی شده است؟

بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می تواند مطابق با ماده ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران موسسات بیمه ای را که وضع مالی یا اداری آن ها قابل قبول نیست مکلف کند که در یکی از موسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه موسسه ای که وضع مالی یا اداری آن قابل قبول نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد.

در صورتی که یک شرکت منحل شود، تکلیف اموال آن موسسه چگونه خواهد شد؟

اموال موسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و۴۶ قانون مذکور تضمین حقوق ومطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان وصاحبان حقوق آنان است و چنانچه موسسه بیمه منحل یا ورشکسته گردد، بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به بستانکاران حق تقدم دارند. مطابق با ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در میان رشته های مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است.

چرا شرکت های بیمه مبلغی را به عنوان اتکایی به بیمه مرکزی می پردازند؟

مطابق با ماده ۷۱ کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند باید درصدی از رشته های بیمه زندگی وسایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی کنند. بیمه اتکایی نیز در حقیقت مکانیزمی برای حمایت از بیمه گذاران بوده و توان پرداخت خسارت بیمه گذاران توسط شرکتهای بیمه را افزایش می دهد.

بیمه گران باید در اختیار بیمه گذاران چه اطلاعاتی را قرار دهند؟

بر اساس فصل سوم این آیین نامه، عرضه کنندگان بیمه وظیفه دارند تمام اطلاعات ضروری و مورد نیاز در مورد پوشش های بیمه، وظایف و عهدات بیمه گر و بیمه گذار، میزان حق بیمه و چگونگی پرداخت آن، استثنائات و محدودیت های بیمه نامه، تاریخ شروع و انقضای بیمه نامه و چگونگی ارائه خدمات بیمه ای و سایر توضیحات لازم را به متقاضی خدمات بیمه به شکلی مناسب نظیر مکتوب، الکترونیکی و ... اعلام کند. همچنین بیمه گذاران توجه داشته باشند که نمی توان بیمه را به صورت اجباری فروخت.

در چه مدت زمانی به خسارت های وارده رسیدگی می شود؟

مطابق با ماده ۲۲ آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، موسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام کند و در صورت اثبات عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل بطور مکتوب به بیمه گذار یا زیان دیده اعلام کند و در صورت قبول خسارت، موسسه بیمه وظیفه دارد، حداکثر ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید.

چگونه و از چه طریقی بیمه گذاران می توانند از شرکت های بیمه شکایت کنند؟

براساس فصل پنجم آیین نامه، موسسه بیمه وظیفه دارد، واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایت تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیر عامل ایجاد و امکان دسترسی آسان را برای عموم بیمه گذاران در سطح کشور جهت طرح شکایت مربوطه فراهم کند به صورتی که حداکثر ظرف مدت۲۰ روز شکایت رسیدگی گردد. در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت، بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آن ها می توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی کنند.

در خصوص قصور و تخلف شرکت های بیمه مهم ترین اقدامات نظارتی بیمه مرکزی چیست؟

مطابق با فصل ششم آیین نامه بیمه مرکزی برحسن اجرای مفاد این آیین نامه نظارت می کند و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن، حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات مختلفی از جمله پیشنهاد تعلیق یا لغو فعالیت شرکت بیمه را به عمل آورد.

در صورتی که بین بیمه گر و بیمه گذار اختلافی به وجود بیاید، حل این مشکل توسط چه سازمانی صورت می پذیرد؟

شرکت های بیمه نیز همچون هر بنگاه اقتصادی وظیفه دارند به تعهدات خود بر مبنای قرارداد فروش بیمه(بیمه نامه) در قبال بیمه گذاران عمل کنند و در صورت عدم ایفای تعهد، هریک از بیمه گذاران می توانند با مراجعه به سیستم قضایی با تنظیم دادخواست درخواست های خود را مطرح کنند. بیمه مرکزی ایران سعی دارد که ضمن بررسی مدارک و مستندات موضوع مورد اختلاف، اقدام به ارائه نظر کارشناسی و حل مشکل کند. همچنین بیمه گذاران توجه داشته باشند که در شرایط عمومی رشته های بیمه نحوه حل و فصل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ارائه شده است.

برخی بیمه گذاران پس از مراجعه به شرکت های بیمه گر از نحوه رسیدگی به پرونده خسارت، نحوه صدور بیمه نامه و یا سایر مسائل در این حوزه شکایت دارند. معمولا شرکت های بیمه، مرکزی را برای رسیدگی به این نوع شکایات در نظر گرفته اند، اما در صورتی که شرکت به هر دلیلی شکایت بیمه گذار را وارد ندانست اما بیمه گذار به این موضوع اصرار کرد، تکلیف چیست؟

مطابق با فصل پنجم از آیین نامه شماره ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه، در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آن ها می توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی کنند.

بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه مستندات آن برای ارائه توضیحات لازم به شرکت بیمه مربوطه اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه هم وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک فوق، پاسخ خود را به صورت مستند و مستدل به بیمه مرکزی اعلام نماید. بیمه مرکزی نیز پس از بررسی شکایات واصله، نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد کرد.

چگونه می توان این شکایات را ثبت کرد؟

در حال حاضر بیمه مرکزی امکان ثبت الکترونیکی شکایات را فراهم کرده است. بیمه گذاران می توانند با مراجعه به سایت بیمه مرکزی از بخش میز خدمات الکترونیک، آیکون پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را انتخاب کرده و با پر کردن فرم های مربوط به آن، شکایت خود را ثبت کنند.

بیمه گذاران از چه راهی می توانند به اطلاعات بیشتری در مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند؟

بیمه گذاران می توانند با مراجعه به سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.centinsur.ir به اطلاعات مورد نیازخود در زمینه قوانین و مقررات بیمه ای، نحوه رسیدگی به شکایات بیمه ای، میزان توانمندی ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه (توانگری مالی شرکت های بیمه)، پرسش های متداول و... دسترسی پیدا کنند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت از بیمه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص شکایت از بیمه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از بیمه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل شکایت از بیمه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص شکایت از بیمه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.5

میانگین امتیاز از 2 نظر

شکایت از بیمه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص