نیاز به وکیل متخصص برای شکایت جعل و استفاده از سند مجعول دارید؟

شکایت جعل و استفاده از سند مجعول

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

سند چیست؟

سند، واحدی از اطلاعات می باشد که ممکن است به صورت شنیداری، دیداری یا نوشتاری باشد و از منظر قضایی یا اجتماعی یا سیاسی، دارای ارزش نگهداری باشد. بر اساس قاونین مدنی جمهوری اسلامی ایران، سند نوشته ای می باشد که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیله اثبات می باشد. سند بایستی دو ویژگی بارز زیر را داشته باشد تا بتوان آن را سند، اطلاق کرد:

 • بایستی قابلیت استناد داشته باشد.
 • بایستی محصول کار و تفکر بشر باشد.

انواع سند

قصد داریم در مقاله "شکایت جعل و استفاده از سند مجعول" به بیان انواع سند بپردازیم. قانونگذار سند را از منظر حیثیت و اعتبار به سه دسته سند رسمی، سند عادی و سند لازم الاجرا تقسیم کرده است. انواع سند عبارت است از:

سند رسمی

سند رسمی، سندی می باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود اختیارات آن ها، بر اساس مقررات قانونی، تنظیم شده است.

سند عادی

سند عادی، سندی می باشد که نوع تنظیم آن ها مانند تنظیم سند رسمی نباشد. به عبارتی، سندی که در یکی از حالات زیر و بر اساس قوانین و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد، سند عادی محسوب می گردد:

 • تنظیم سند در اداره ثبت اسناد و املاک
 • تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
 • تنظیم سند در نزد مامورین رسمی در حدود اختیارات آن ها

سند عادی در حکم سند رسمی

سند عادی در دو مورد در حکم سند رسمی می باشد و از اعتبار سند رسمی را داراست. مواردی که سند عادی در حکم سند رسمی می باشد عبارت است از:

 • در صورتی که فردی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور سند را از منتسب الیه تصدیق نماید، سند عادی در حکم سند رسمی می باشد.
 • هرگاه در محاکم قضایی ثابت شود که فردی که سندی را تکذیب کرده است، پیش از آن، سند را مهر یا امضا کرده است؛ سند عادی در حکم سند رسمی می باشد.

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا، سند رسمی یا عادی ای می باشد که به موجب آن، اگر فردی مدیون باشد و به دین خود ادا نکند، طلبکار می تواند بدون آنکه اقامه دعوی کند، با استناد به آن سند و با مراجعه به مراجع ذی صلاح، مدیون را ملزم به ادای دین خود کند.

سند در حکم لازم الاجرا

سند در حکم لازم الاجرا، از نظر اجرای آن مانند سند لازم الاجرا می باشد و بدون اقامه دعوی می توان آن را به اجرا گذاشت. به طور مثال، چک جزو سند های عادی و در حکم لازم الاجرا می باشد. کسی که چک را دارد، اگر به بانک مراجعه کند و به دلیل عدم موجودی کافی در حساب مدیون، نتواند تمام چک یا قسمتی از آن را وصول نماید، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مرتبط با موضوع، به اجرای اسناد رسمی مراجعه کند و تمام وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

جعل سند به چه معناست؟

جعل از نظر لغوی، به معنای تقلب، ساختن و از خوددرآوردن می باشد، فلذا جعل سند از نظر لغوی به معنای سندی ساختگی می باشد. از دیدگاه قانونی، جعل به معنی ساختن سند، ساختن مهر یا امضای افراد بدون اجازه صاحب آن ها و نظایر این ها، به قصد تقلب می باشد. در اصطلاح حقوقی، جعل سند به معنی تغییر آگاهانه و متقلبانه سند به زیان دیگری می باشد، به طوری که سند به ضرر فرد دیگری قابلیت استناد داشته باشد. بر اساس قانون، برخی از مصادیق سند مجعول به شرح زیر می باشد:

 • ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند
 • ساختن مهر افراد رسمى یا غیررسمى
 • ساختن امضای افراد رسمى یا غیررسمى
 • خراشیدن سند
 • تراشیدن سند
 • قلم بردن در سند
 • محو کردن قسمتی از سند
 • سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند
 • الصاق نوشته‌اى اضافه به سند
 • استفاده از مهر دیگرى بدون اجازه صاحبش
 • به قصد جا زدن سند مجعول به عنوان اصل براى استفاده خود یا دیگرى

مصادیق شکایت جعل و استفاده از سند مجعول

برخی از اعمال وجود دارد که به موجب آن ها، سند دچار جعل می شود و می توان از سند مجعول، شکایت به عمل آورد. در ادامه برخی از مصادیق شکایت جعل و استفاده از سند مجعول را بیان می کنیم:

خراشیدن یا تراشیدن سند

خراشیدن سند به این معنا می باشد که جاعل با استفاده از وسایلی، بخشی از یک کلمه را در سند از بین می برد. به طور مثال جاعل با استفاده از چاقو، کلمه ی "نمی باشد" را به کلمه ی "می باشد" تبدیل می کند. عمل تراشیدن مربوط به زمانی است که جاعل، کلمه ای را از سند محو می کند؛ به طور مثال، اگر جاعل نام یکی از خریداران را از سند حذف کند، سند مجعول به شمار می آید. خراشیدن و تراشیدن سند، باعث مجعول شدن سند می شود و می توان از سند مجعول، شکایت جعل به عمل اورد.

محو، اثبات یا سیاه کردن سند

محو کردن زمانی اتفاق می افتد که جاعل، با استفاده از وسایلی مانند پاک کن، لاک غلط گیر یا ... بخش هایی از نوشته ی سند را پاک کند. منظور از اثبات، این است که جاعل سند باطل شده را از بطلان در آورد؛ به طور مثال، اگر جاعل مهر "باطل شد" را از سند حذف نماید، سند مجعول حساب می شود و در صورت استفاده از آن، متضرر می تواند شکایت جعل به عمل آورد.همچنین اگر جاعل با استفاده از جوهر یا مواردی مانند آن، قسمتی از سند را ناخوانا کند، این عمل سیاه کردن حساب می شود. محو، اثبات یا سیاه کردن سند از مصادیق مجعول بودن سند می باشد و در صورت استفاده از سند مجعول، افراد می توانند نسبت به سند مجعول شکایت به عمل آورند.

الحاق سند

یکی دیگر از مصادیق شکایت جعل و استفاده از سند مجعول، الحاق سند می باشد. الحاق سند به این معنا است که جاعل، بخش هایی را به سند بیافزاید. به طور مثال، اگر جاعل به عدد های مندرج در چک، عددی بی افزاید، چک در حکم سند مجعول می باشد و می توان نسبت به چک مجعول، شکایت جعل به عمل آورد.

قلم بردن

یکی دیگر از مصادیق سند مجعول که می تواند باعث شکایت جعل شود، قلم بردن در سند می باشد. قلم بردن در سند به این معنا است جاعل با استفاده از قلم، بخش هایی از سند را ناخوانا نماید یا بر روی قسمت هایی ازسند، خط خوردگی ایجاد کند.

دست کاری تاریخ سند

در صورتی که جاعل، پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را دست کاری کند و تاریخ را به جلو یا عقب بیاندازد؛ سند، مجعول حساب می شود و در صورتی که فردی متوجه دستکاری در تاریخ سند شود، می تواند نسبت به سند مجعول، طرح شکایت جعل نماید.

الصاق سند

یکی دیگر از موارد و مصداق های مجعول بودن سند، الصاق می باشد. الصاق به این معناست که فرد جعل کننده سند، قسمت هایی از سند را به قسمت های دیگری از آن پیوند زند، به نحوی که خواننده سند، آن قسمت ها را واحد در نظر بگیرد. به طور مثال، اگر فردی امضای موجود در سند را به متن پیش نویسی در سند ضمیمه کند، سند مجعول حساب می شود و در صورت استفاده از سند مجعول، می توان اقدام به شکایت جعل نمود. وکیل متخصص شکایت جعل و استفاده از صند مجعول می تواند به شما کمک کند روند شکایت از فرد استفاده کننده از سند مجعول را تسریع بخشید.

استفاده از مهر فرد دیگر

اگر فردی بدون اجازه صاحل مهر، از مهر وی برای استفاده در سندی استفاده کند، آن سند دیگر مجعول می باشد و در صورتی که فردی از سند مجعول استفاده نماید، می توان با کمک وکیل متخصص شکات جعل و استفاده از سند مجعول، نسبت به شکایت جعل اقدام نمود.

شکایت جعل از فرد استفاده کننده از سند مجعول

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در دعاوی حقوقی یا کیفری علیه فردی سند ارائه شود و فرد نسبت به مجعول بودن سند شکایت داشته باشد، تفاوتی ندارد که سند از نوع عادی باشد یا رسمی، وی می تواند دعوی شکایت جعل از فرد استفاده کننده از سند مجعول را اقامه نماید. شکایت جعل از فرد استفاده کننده از سند مجعول به شیوه متفاوت صورت می پذیرد:

دعوای حقوقی جعل علیه استفاده کننده از سند مجعول

اگر فردی مطلع شود که سند مجعول علیه وی استفاده شده است، می توادن علیه شخص استفاده کننده از سند مجعول، دعوی حقوقی ابطال سند مجعول را اقامه نماید. دعوای حقوقی جعل علیه استفاده کننده از سند مجعول می تواند به دو شیوه اصلی یا تبعی مطرح شود. وکیل متخصص شکایت جعل و استفاده از سند مجعول در روند رسیدگی به این دعوی حقوقی به شما کمک می کند تا از حقوق از دست رفته خود دفاع نمایید.

شکایت کیفری جعل علیه استفاده کننده از سند مجعول

علاوه بر طرح دعوی شکایت جعل علیه استفاده کننده از سند مجعول به صورت حقوقی، فردی که علیه وی از سند مجعول استفاده شده است می تواند نسبت به شکایت کیفری جعل علیه استفاده کننده از سند مجعول اقدام نماید. شاکی بایستی به دادسرای عمومی یا انقلاب مراجعه نماید و علیه استفاده کننده از سند مجعول، طرح شکایت جعل کیفری نماید.

مجازات استفاده از سند مجعول

اگر علیه فردی از سند مجعول استفاده شود، وی می تواند نسبت به شکایت جعل از استفاده کننده از سند مجعول اقدام نماید. مجازات جرم استفاده از سند مجعول، با توجه به مصادیق آن می تواند از 3 ماه حبس تا 20 سال حبس باشد. جعل سند نیز مجازاتی مانند استفاده از سند مجعول دارد، اما اگر فردی هم سند را جعل نماید و هم از سند مجعول استفاده نماید، وی مرتکب دو جرم شده است و مجازات وی تشدید می شود.

نقش وکیل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟

حضور یک وکیل با تجربه در زمینه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند شکایت جعل علیه استفاده کننده از سند مجعول را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص شکایت جعل و استفاده از سند مجعول در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در شکایت جعل و استفاده از سند مجعول دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت جعل و استفاده از سند مجعول توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسب ترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.

هزینه ی مشاوره از وکیل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان ------------------- 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

شکایت جعل و استفاده از سند مجعول

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص