نیاز به وکیل متخصص برای ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری دارید؟

ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

با وقوع جرم و شروع تحقیقات مقدماتی، مراجع کیفری و ضابطین دادگستری، در راستای شناسایی و تعقیب متهم و بزهکار، اقدام فوری و دقیقی را به عمل می آورند. از آن جایی که در طول تحقیقات مقدماتی در رابطه با کشف جرم، بازجویی از متهم و تا وقتی که احتمال رخ دادن جرم توسط او قطعی نشده است. ولی ادله انتساب جرم، به وی محتمل است، دادستان و یا بازپرس، در جهت حفظ آثار جرم، دلایل جرم، اجتناب از امحای ادله، فرار متهم یا شرکا و یا معاونین او و همچنین برای حفظ حقوق مالی و جبران زیان و آسیب های وارد شده به بزه دیده که در راستای اعمال مجرمانه ی بزهکار حاصل شده است، مقامات قضایی دادسرا با عنایت به جرم ارتکابی، اقدام به گرفتن تامین کیفری متناسب با اوضاع و احوال جرم و میزان خسارت مالی، از متهم تا تعیین تکلیف تحقیقات مقدماتی، می کنند.

یکی از رایج ترین قرارهای تامین کیفری که از متهم با عنایت به حفظ حقوق مالی بزه دیده و اجتناب از فرار او که ممکن است منجر به عدم امکان دسترسی برای جبران مطالبات مالی بزه دیده شود، گرفته می شود، قرار کفالت و وثیقه است. هرگاه پس از گرفتن و اجرای این قرارها، متهم حاضر نگردد و فرار کند، دادستان از طریق ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله، اقدام به تامین زیان مالی بزه دیده و یا حقوق دولت می کند.

ماهیت و موارد صدور قرار کفالت و وثیقه چیست؟

قرار کفالت و قرار وثیقه، دو قرار موقتی است که توسط مرجع دادسرا، توسط دادستان و یا بازپرس، تا زمانی که تحقیقات مقدماتی انجام شود و همچنین انتساب ادله اتهامی به متهم قوی و محتمل باشد، جهت تامین کیفری و به منظور حفظ حقوق مالی بزه دیده، در مورد متهم صادر می گردد

منظور از قرار کفالت چیست؟

قرار تامین کیفری است که در آن کفیل با تودیع مبلغی به عنوان وجه الکفاله به جهت تامین، در مقابل مرجع صدور قرار، متعهد می گردد که در موعد پیش بینی شده، شخص متهم را در دادسرا احضار کند و به همین منظور در برخی موارد، فیش حقوقی و یا جواز کسب و کار خود را به عنوان وجه الکفاله و تضمین قرار می دهد. در صورت نقض تعهد و عدم حضور متهم بدون عذر توجیه شده، دادسرا اقدام به ضبط وجه الکفاله می کند و هزینه های آن را به حساب دولت و یا برای تامین حقوق مالی بزه دیده منظور می دارد.

مراد از قرار وثیقه چیست؟

قراری است که در آن شخص سند ملک یا مال منقول یا غیر منقول و یا ضمانت نامه بانکی را که خواه متعلق به متهم یا شخص دیگری باشد، به میزانی که دادستان و یا بازپرس تعیین و پس از ارزیابی کارشناس جهت محرز شدن صحت قیمت آن، اخذ می نماید تا در صورتی که نتوان به متهم دسترسی پیدا کرد، وثیقه را بابت جبران خسارات مالی ضبط کند.

هدف قانون گذار از صدور قرار کفالت و قرار وثیقه چیست؟

در واقع هدف قانون گذار از صدور قرار کفالت و قرار وثیقه به جهات ذیل است:

 • در مواردی که مقامات دادسرا، اجازه صدور قرار بازداشت موقت نداشته باشند و یا قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه و یا کفالت، تبدیل و تخفیف شود.
 • بتوان شخص متهم را در موعد پیش بینی شده جهت انجام تحقیقات احضار کرد.
 • در مواردی که جرم ارتکابی دارای جنبه مالی و متضمن ضرر و خسارت به بزه دیده باشد، از طریق ضبط وثیقه و وجه الکفاله بتوان آن را جبران کرد.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکالت و مشاوره درباره ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب مشاوره و وکالت ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری صرفه جویی کنید.

صدور و اخذ وثیقه و وجه الکفاله چه شرایط و جهاتی دارد؟

صادر شدن قرار تامین کیفری بدون وجود دلایل قانونی و در نظر گرفتن جرم ارتکابی امکان پذیر نیست، به همین جهت می بایست صادر شدن قرار کفالت و وثیقه در موارد مجاز قانونی و بر اساس شرایط و جهات ذیل انجام گردد:

 • در صورت اجتناب متهم از قبول کردن قرارهای کیفری الزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف و یا تعیین وجه التزام، التزام به معرفی به مراجع قضایی با تعیین وجه التزام، قرار کفالت صادر می گردد.
 • هر زمانی که در جرایم غیر عمدی، تامین حقوق بزه دیده، به روش های دیگر امکان پذیر نباشد.
 • اگر به موجب اعتراض، قرار بازداشت صادر شده، تخفیف و تبدیل به قرار وثیقه یا کفالت شود.
 • هرگاه زیان وارده به زیان دیده با بیمه قابل جبران نباشد، با توجه به مبلغ بیمه، قرار کفالت و یا وثیقه مناسب اخذ می گردد.
 • اگر متهم به جای کفیل، وثیقه بسپارد و یا با معرفی کفیل وثیقه خود را آزاد کند.
 • وضعیت تمکن مالی کفیل متناسب با وجه الکفاله ای که قاضی اخذ می کند، باشد.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکالت و مشاوره درباره ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب مشاوره و وکالت ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری صرفه جویی کنید.

ضبط وثیقه و وجه الکفاله چگونه است؟

با گرفتن وجه الکفاله و یا وثیقه، در صورتی که متهم در بازداشت باشد، آزاد می شود و گاهی اوقات در صورتی که مقام قضایی صلاح بداند، متهم می بایست توسط کفیل احضار و یا خود حاضر شود. در غیر این صورت، در صورتی که با عذر موجه حاضر نگردد، با ابلاغ اخطاریه واقعی، وجه التزام یا وجه الکفاله معین به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می گردد. در صورتی که متهم، کفیل معرفی نموده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می گردد که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، مراتب ضبط وثیقه و وجه الکفاله انجام می گردد.

در صورتی که متهم یا کفیل و یا وثیقه گذار، به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر ان را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ اخطار قانونی برای ضبط وثیقه و وجه الکفاله کافی خواهد بود. در صورت قطعیت دستور دادستان، نسبت به ضبط وثیقه و وجه الکفاله، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و بر اساس قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی اجرا و اقدام می گردد.

چگونه می توان به ضبط وثیقه و وجه الکفاله اعتراض کرد؟

اگرچه با وجود موجبات ضبط وثیقه و وجه الکفاله، به دستور دادستان، اقدامات لازم در راستای ضبط وثیقه و وجه الکفاله انجام می گیرد. ولی با این وجود به متهم، کفیل و یا وثیقه گذار این حق داده می شود که بنا به ادله و جهات زیر، نسبت به قرار ضبط وثیقه و وجه الکفاله اعتراض نماید:

 • هرگاه متهم، کفیل و یا وثیقه گذار مدعی گردند در ضبط وثیقه و وجه الکفاله، مقررات و شرایط مربوطه رعایت نگشته است.
 • هرگاه متهم، کفیل و یا وثیقه گذار مدعی گردند متهم در موعد پیش بینی شده حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
 • هرگاه متهم، کفیل و یا وثیقه گذار مدعی گردند به جهت وجود عذر موجه، متهم نتوانسته حاضر گردد یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر نمایند.
 • هرگاه متهم، کفیل و یا وثیقه گذار مدعی گردند بعد از صادر شدن قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.
 • هرگاه متهم، کفیل یا وثیقه گذار مدعی گردند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت پیش بینی شده امکان پذیر نبوده است.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری دارند.

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید

هزینه ی اخذ وکیل ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به دستور تخلیه توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسبترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص