نیاز به وکیل متخصص مطالبه تاخیر تادیه دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

اگر چه در گذشته در خصوص مطالبه تاخیر تادیه در بین اعظم فقه ها اختلاف وجود داشت. اما امروزه فرد دائن یا طلبکار، این حق را دارد که در صورت ضرر دیدن و عدم اعتنا مدیون برای پرداخت بدهی خود دادخواست مطالبه تاخیر تادیه خود را تنظیم کرده و تقدیم محکمه قضایی نمایند.

منظور از تاخیر و تادیه، در مطالبه تاخیر تادیه چیست؟

تاخیر در معنای لغوی خود به پس انداختن و دیر کردن در امری و به دنبال افکندن آن می باشد اما تادیه به معنای گذاردن و پرداختن یا پرداخت، مورد استعمال قرار می گیرد و کاربرد این واژه بیشتر در مورد بدهی های نقدی است که مدیون در خصوص پس دادن آن به طلبکار تاخیر انداخته است.

نکاتی در مورد مطالبه تاخیر تادیه

 • در صورتی که موضوع تادیه وجه نقدی باشد حاکم یا قاضی می تواند متعهد را محکوم به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین نداده نماید.
 • زمانی که متعهد یا مدیون بدهی، به واسطه حادثه خارجی که دفع آن از حیطه اقتدار وی خارج باشد نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تاخیر تادیه نخواهد شد.
 • اگر در ضمن معامله بین طرفین معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف یا تاخیر در معامله مبلغی را به عنوان تاخیر تادیه تنظیم کرده باشند حاکم نمی تواند این مبلغ تاخیر تادیه را کم یا بیشتر نماید.
 • در خصوص مطالبه تاخیر تادیه و خسارتی که در معامله ممکن است به وجود بیاید کسانی حق این مطالبات را دارند که ذینفع در معامله باشند.

نظرات شواری نگهبان در مورد مطالبه تاخیر تادیه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظر اکثر فقهای شورای نگهبان در مورد مطالبه تاخیر تادیه موافق نبود و آن را مخالف با موازین شرعی اسلام می دانستند چرا که از نظر آنان این نوع مطالبه تاخیر تادیه تفاوتی با ربا نداشته و از نظر اینان حرام می باشد. اما مفاد و تبصره های قانون آیین دادرسی مدنی آن را لازم دانسته و از منظر این قوانین متعهد در صورتی که در پرداخت بدهی بدهکار تاخیر نمایند بنا به این قوانین باید خسارت تاخیر به وجود آمده را تحویل طلبکار دهند.

شروط مطالبه تاخیر تادیه

به موجب اختلافی که در بین فقه های شورای نگهبان برای مطالبه تاخیر تادیه وجود داشت تصمیم بر آن شد که قوانین مطالبه تاخیر تادیه برای وجوه نقدی باشد. بنابراین طبق این نظریات شروط مطالبه تاخیر تادیه عبارت است از:

 • تغییر فاحش قیمت سالانه اعم از آنکه تاخیر بیش یا کمتر از یک سال باشد.
 • تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت دین به دائن.
 • مطالبه دائن از مدیون.

تعریف خسارت تاخیر تادیه

زمانی که در بین دو شخص معامله ای صورت می گیرد بنا به این معامله صورت گرفته دو طرف متعهد می شوند که به پیوست قول و قرار هایی که در ضمن معامله صورت گرفته است در موعد مقرر تعهدات لازم خود را انجام دهند. حال اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این بی قولی ها و تاخیرات متعهد له متحمل خسارت و ضرر شود. متعهد باید خسارت ناشی از این تاخیرات را جبران کند. البته لازم به ذکر است که واژه خسارت تاخیر تادیه در مواردی به کار می رود که موضوع تعهد، وجه نقد باشد.

چگونگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای مطالبه آن

پرسشی که در خصوص خسارت تاخیر تادیه به کرار پرسیده شده است این هست که مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، باید این خسارت را از چه زمانی محاسبه و به دائن بپردازد. لذا شرایطی که برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای مدیون در نظر می گیرند عبارت است از:

 • در مواردی که مدیون و داین در خصوص مطالبه تاخیر تادیه به صورت کتبی یا شفاهی به توافقی رسیده باشند.
 • و حالت دومی که برای مطالبه تاخیر تادیه وجود دارد این هست که دو طرف در خصوص پرداخت تاخیر تادیه و نرخ پرداختی آن توافقی نکرده باشند.

حال پاسخی که قانون آیین دادرسی مدنی برای حالت اول در نظر گرفته است این هست که در صورتی که طرفین بر سر مبلغ خاصی توافق کرده باشند مبنا و مقدار این خسارت تاخیر تادیه همان توافق طرفین می باشد. (قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی). اما اگر حالت دوم برای مطالبه تاخیر تادیه اتفاق افتاده باشد. زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه را می توان زمان سر رسید دین یا طلب فرض کرد یا اینکه زمان مطالبه طلب توسط داین را به عنوان زمان محاسبه تاخیر تادیه در نظر گرفته شود.

زمان سررسید مطالبه تاخیر تادیه

چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی یا رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد و با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود امتناع ورزد دادگاه در صورت درخواست خواهان علاوه بر مقدار دین، مدیون را موظف به دادن خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا روز پرداخت می نماید.

مطالبه طلب تاخیر تادیه توسط دائن

بنا بر این نظریه پرداخت، چنانچه طلبکار به صورت رسمی یا غیر رسمی طلب یا بدهی، خود را مطالبه نماید اما مدیون از دادن آن تمرد ورزد زمان مطالبه تاخیر تادیه بنا به ماده 304 قانون تجارت روز و زمان مطالبه دائن می باشد.

دائن برای دریافت خسارت تاخیر تادیه چه نکاتی را باید رعایت کند؟

 • زمانی امکان مطالبه تاخیر تادیه برای فرد دائن وجود دارد که دین از نوع وجه رایج (پول) باشد.
 • طلبکار یا دائن از مدیون طلب خود را تقاضا کرده باشد که بهترین راهکار برای مطالبه ارسال اظهار نامه است.
 • بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود به دائن را داشته باشند. بنابراین افراد ورشکسته و معسر از این امر استثنا هستند.

تفاوت مطالبه تاخیر تادیه با خسارت تاخیر انجام تعهد

همانطور که مستحضر هستید مطالبه تاخیر تادیه یا خسارت تاخیر تادیه برای وجوه نقد محسوب گردیده اما خسارت تاخیر انجام تعهد برای قراردادهای است که طرفین از انجام تعهدات آن سر باز زده اند. بنابراین چنانچه طرفین قرارداد نسبت به انجام مفاد قرارداد فی مابین کوتاهی نمایند می توانند برای جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از عدم انجام تعهد مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد در نظر بگیرند و اما دیگر تفاوت هایی که برای این دو وجود دارد عبارت است از:

 • خسارت تاخیر انجام تعهدات برای هر امری قابل مطالبه است اما مطالبه تاخیر تادیه فقط برای وجوه رایج می باشد.
 • میزان خسارت تاخیر تادیه انجام تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می کند در حالی که این میزان خسارت برای تاخیر تادیه براساس شاخص سالانه بانک مرکزی می باشد.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

 • بنا به نکات گفته شده زمان تاخیر تادیه برای چک و سفته از زمان سررسید این دو قابل محاسبه و مطالبه می باشد.
 • خسارت تاخیر تادیه چک از زمان برگشت زدن چک از جانب دارنده چک قابل مطالبه می باشد در واقع برای چک و سفته می توان زمان برگشت چک را مساوی با اعتراض فرد دانست.
 • و روش سومی که می توان برای مطالبه خسارت تاخیر چک دانست این می تواند باشد که فرد دارنده چک همزمان با برگشت زدن چک اقدام به مطالبه تاخیر تادیه نماید.

صدور حکم اعسار و مطالبه تاخیر تادیه

گاهاً دیده شده دائن بعد از صدور حکم اعسار مدیون خواهان خسارت تاخیر تادیه خود از مدیون می باشد نظر به اینکه مدیون باید خسارت تاخیر تادیه را تا اجرایی شدن کامل حکم اعسار پرداخت کند. بنابراین قانون مدنی در پاسخ به این خواسته دائن از ماده 522 خود استناد کرده و بیان داشته است که در صورت اثبات اعسار مدیون (محکوم علیه) و تسقیط محکوم به، چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت دین شناخته نمی شود مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نمی باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه تاخیر تادیه

از آنجایی که خسارت تاخیر تادیه یا مطالبه آن برای وجوه تجاری و رسمی می باشد شخص زیان دیده می تواند درخواست مطالبه تاخیر تادیه خود را از طریق اداره ثبت اسناد رسمی یا از طریق دادگاه ها و دادگستر ها پیگیری نماید.

هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه

چنانچه مطالبه تاخیر تادیه بدون تعیین مبلغ قبلی و همراه با دادخواست مطالبه شود هزینه دادرسی برای آن وجود ندارد اما اگر این دادخواست مطالبه مستقلا اقامه شود. فرد زیان دیده برای مطالبه آن باید هزینه دادرسی تاخیر تادیه را پرداخت نماید.

وظیفه ایی که یک وکیل برای مطالبه تاخیر تادیه دارد چیست؟

وظیفه ایی که یک وکیل برای مطالبه تاخیر تادیه دارد این هست که با شنود گفته های فرد زیان دیده و مشاهده شواهد و مدارک وی، در محکمه قضایی از او دفاع کرده و برای گرفتن حق تضییع شده موکل تمام دانش و تلاش خویش را به کار ببرد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مطالبه تاخیر تادیه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در مطالبه تاخیر تادیه تخصص دارند.

دادسان جهت انتخاب بهترین وکیل مطالبه تاخیر تادیه برای شما کاربران عزیز، شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای مطالبه تاخیر تادیه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای مطالبه تاخیر تادیه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص مطالبه تاخیر تادیه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 2 نظر

مطالبه تاخیر تادیه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص