نفقه در طلاق خلع

نفقه در طلاق خلع

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۹/۱۴

همان طور که ماده 1146 قانون مدني بیان می کند: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. معنای طلاق این است که عقد نكاح دائم منحل شده است كه بعد از اجرای صیغه طلاق انجام می پذیرد و از آن به بعد رابطه زوجیت بین زوجه و زوج منقطع می گردد، اما با عنایت به نوع طلاق آثار حاصله از آن ها متفاوت خواهد بود.

آیا شوهر در انواع طلاق های بائن حق رجوع دارد؟

دو نوع طلاق وجود دارد:

 • بائن: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملا قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل به وقوع می پیوندد كه یكی از این دلایل، كراهتی است كه زوجه از زوج دارد یا هر دو از یك دیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و در صورتی که كراهت یك طرفه زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.
 • رجعی: در طلاق رجعی برای زوج در مدت عده حق رجوع وجود دارد، به این معنا که با وجود اینكه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، جدایی بین زوجین حاصل می گردد اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی می ماند و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.

ویژگی اصلی طلاق خلع چیست؟

در نتیجه یکی از راه های مفارقت زن و مرد که در مدت عده، مردحق رجوع به زن را ندارد، خلع است، طبیعت این مفارقت به شکلی است که از طرفی همه ارکان و شرایط اساسی عقد، همچون تراضی طرفین یا ایجاب و پذیرش آن ها، در آن لازم است و از طرف دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد یا به بیان دیگر آثار طلاق یعنی یکی از انواع ایقاعات را دارا است. از طرف دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی باعث ایجاد تغییراتی در نوع و ماهیت می گردد. طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زن به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به وی می دهد از قید زوجیت رها می گردد. زن امکان این را دارد که تا پیش از طلاق خلع و حتی پس از طلاق در مدت عده و تا پیش از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع نماید که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و مرد امکان این را دارد که در زمان عده به زن رجوع نماید. البته بر اساس نظریه مشهور، جواز رجوع زوجه مشروط به امكان صحت رجوع زوج است، هرچند مرد می تواند بعد از طلاق خلع، رجوع به طلاق را برای خود غیرممکن اما زن نیز در چنین وضعیتی امکان این را دارد که به فدیه رجوع نمیاد و ایجاد مانع توسط مرد برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زن در این زمینه نمی گردد.

طلاق خلع از منظر فقه چه حکمی دارد؟

خُلع به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن کریم، هر یک از زوجین تا زمانی که رابطه زوجیت بین آن ها برقرار است لباس دیگری قلمداد شده اند، مفارقت آن ها از یک دیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان، این مفارفت در ضمن شرایط خاصی خلع نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط ویژه ای به افتدا تعبیر شده است اما مفاد آیه ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است. در اصطلاح فقه و حقوق، خلع به این معنا است که زن به دلیل کراهتی که نسبت به مرد خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق مرد مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.

ارکان طلاق خلع چیست؟

 • زوجه نسبت به زوج خویش کراهت و تنفر دارشته باشد، به گونه ای که ادامه زندگی را برای او یا هر دو دشوار ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بی توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی می گردد.
 • دادن مالی از سوی زوجه به زوج در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها گرداند، به شکلی که مرد در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالی که زن می بخشد به اصطلاح فدا یا فدیه گفته می شود و می تواند عین، دین یا منفعت باشد. در زمینه مقدار آن نیز معیار معینی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین وابسته است که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد، همچنین نفقه كه در ذمه زوج است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می تواند فدیه قرار گیرد.

شرط تحقق طلاق خلع چیست؟

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین شکل تعریف شده است، بر اساس ماده 1146 قانون مدني که بیان می کند: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در نتیجه مسلما برای تحقق طلاق خلع، زن باید عوض را بپردازد و نیز باید تنفر و کراهت وجود داشته باشد.

رجوع از بذل به چه معنا است؟

به دلیل این که طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است، بعد از تحقق آن مرد حق این را ندارد، در زمان عدّه به همسر خود رجوع نماید، این در حالی است که زن می تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع نماید و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، مرد مى تواند به همسرش رجوع نماید. در این كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحت رجوع زوج است یا نه، اختلاف وجود دارد. مطابق با قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد همچون آن كه زن عده نداشته یا سه طلاقه باشد، رجوع زن نیز صحیح نیست.

همچنین در این‌ كه صحت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف وجود دارد. البته می بایست توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه ای است که به طور صرف به اراده زن واقع می گردد اما با وجود یک جانبه بودن آن می بایست دارای شرایطی باشد: از جمله اینکه زن فقط در ایام عده می تواند به فدیه رجوع نماید و دیگر اینکه مرد می بایست در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی پیدا کند تا بتواند به طور متقابل حق خود را اعمال نماید. واضح است در صورتی که مرد از این امر آگاهی نداشته باشد، رجوع زن به بذل باطل خواهد بود. رجوع باید به شیوه ای باشد که مرد نیز توانایی رجوع به ازدواج را داشته باشد. با رجوع زن به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل شده و در این صورت طلاق رجعی می گردد و شوهر می تواند در ایام عده به زن رجوع نماید. در نتیجه در طلاق خلع، در صورتی که زن نسبت به بذل رجوع نماید، طلاق رجعی می گردد و زوج می تواند به زن رجوع نماید، هر چند زن راضی به این امر نباشد و در صورتی که راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع نماید، حتی در صورتی که زن نسبت به بذل رجوع نکرده باشد.

در این فرض، در واقع زن بذل را به مرد هبه غیر معوّض کرده، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع نماید. با رجوع زوج، همان نکاح پیشین احیا می گردد و همان مهریه ثابت خواهد بود. لازم به یادآوری است که مهریه جدید، منوط به عقد جدید بعد از انقضای عده است.

نفقه در طلاق بائن چگونه است؟

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، طلاق بائن طلاقی است که زوج از زوجه خود جدا می شود و نمی تواند به او رجوع ابتدایی داشته باشد و آن در شش مورد است.

 • طلاق زنی که با او به گونه ای نزدیکی نشده است که موجب غسل شود.
 • طلاق زن یائسه
 • طلاق زن صغیر
 • طلاق خلع
 • طلاق مبارات
 • طلاق زنی که از سوی یک شوهر سه بار متوالی طلاق داده شده است، در بار سوم طلاق بائن است.

در سه مورد اول مرد حق رجوع زن را ندارد چون رجوع در ایام عده جایز است واین سه دسته اصلا عده ندارند که مرد بتواند به زن خود رجوع نماید. این سه گروه می توانند دوباره بدون گذشت زمان به طور فوری ازدواج نمایند و چیزی مانع آن نیست. قابل ذکر است که در مورد صغیر در صورتی که در زمان صغر باز نزدیکی هم شده باشد باز عده ندارد.

در طلاق خلع ومبارات تا زمانی که زن به آنچه بخشیده رجوع نکرده است طلاق بائن است ولی در صورتی که رجوع کرد طلاق رجعی می گردد. در صورتی که رجوع شد طلاق رجعی بوده و زن به وضع سابقه بر می گردد که در این صورت نفقه می بایست همچون ایام تاهل به او پرداخت گردد.

در مورد ششم که به سه طلاقه معروف است چون دیگر رجوعی انجام می پذیرد در نتیجه نفقه ای نیز به زن تعلق نمی گیرد. البته تا پیش از سومی بار یعنی پس از اولین طلاق می تواند در ایام عده طلاق رجوع نمایند و در صورتی که پس از رجوع دوباره طلاق صورت گرفت برای بار دوم نیز می تواند در ایام عده رجوع نماید و در هر دو بار طلاق رجعی می گردد و نفقه نیز پرداختش لازم می گردد و این در سومین بار است که طلاق بائن می گردد و رجوعی در آن نیست و نفقه نیز به زن تعلق نمی گیرد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل نفقه در طلاق خلع بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص نفقه در طلاق خلع دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل نفقه در طلاق خلع چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل نفقه در طلاق خلع معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص نفقه در طلاق خلع در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 1 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد