وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در گذشته که جوامع به مانند عصر حاضر پیچیده نبود، مرگ و تولد اشخاص به راحتی قابل شناسایی بود. اما به تدریج که جوامع انسانی از پیچیده و پیچیده تر شدند، روابط و مناسبات اجتماعی نیز عوض شد و شناسایی افراد از نظر نسب و کنیه دشوار شد. شهادت اشخاص جای خود را به قوانین اسناد داد و تولد و ازدواج و مرگ افراد را از طریق اسناد اعتبار پیدا کرد. به همین منظور شناسنامه برای تولد افراد و عقدنامه ازدواج برای نکاح آنان و گواهی فوت و ابطال شناسنامه برای شناسایی مرگ و گواهی انحصار وراثت برای تصدیق فوت و مشخص نمودن وراث حین الفوت، به عنوان اسناد معتبر مورد قبول قرار گرفت.

در جوامع کنونی انسان ها در حیات اجتماعی خود با یک دیگر در تعاملات زیادی دارند و آثار حقوقی بر روابط موجود میان آن ها مترتب است. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز ادامه دارد. به این شکل که هر گاه شخصی از دنیا می رود، باید تکلیف دارایی وی و همچنین میزان حق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص شود.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت یا تصدیق انحصار وراثت، به سندی گفته می شود که رسمی است و به موجب آن تاریخ دقیق مرگ متوفی و همچنین اشخاصی که ورثه او شناخته می شوند، در آن قید می شود و تمام ارکان حکومت به وسیله سند مزبور، وراث انحصاری شخص متوفی را به رسمیت می شناسند و وراث با داشتن این سند از حقوقی که از طرف متوفی به به آنها ارث رسیده است، برخوردار می گردند.

به عبارت دیگر تصدیق انحصار وراثت یا گواهی حصر وراثت شناساننده تعداد ورثه متوفی و میزان سهم الارث هریک از ورثه است. این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا هرگونه نقل و انتقال اموال متوفی که قهراً در مالکیت ورثه قرار می گیرد – ادامه عملیات ثبتی و ... منوط به ارائه گواهی مذکور است.

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت چیست؟

در حال حاضر برابر بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، شوراهای حل اختلاف می توانند نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کنند. مطابق با ماده 20 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می گردد كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

اشخاص صالح جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت چه کسانی هستند؟

وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را کنند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه تعداد وراث یا اشخاص ذینفع زیاد باشد، نیازی به درخواست همگی آن ها نیست و اقدام یک نفر ار آن ها جهت تقاضا کافی است.

رویه اجرای پرونده‌های انحصار وراثت چگونه است؟

مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ان محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه ان بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است .

شورا در جهت رسیدگی به پرونده‌های انحصار وراثت بعد از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه ی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می کند.

بعد از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی چنانچه كسی به مفاد دادخواست معترض باشد اعتراض خویش را تقدیم دادگاه می کند و شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین می کند و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید. بعد از رسیدگی حكم مقتضی صادر می گردد كه قابل تجدید نظر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت چیست؟

 • شناسنامه متوفی
 • گواهی فوت متوفی
 • کارت ملی متوفی
 • استشهادیه محضری
 • کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
 • رسید گواهی مالیاتی یا مالیات بر ارث

 

موارد قابل توجه در انحصار وراثت

در خصوص مسئله انحصار وراثت، باید به یک سری نکات توجه داشت. این نکات شامل موارد زیر می باشد:

 • اگر فردی غایب و یا مفقود الاثر باشد، نمی توان اموال او را تقسیم کرد.
 • پس از اثبات فوت فرد، اگر انحصار وراثت و طلبکاران مشخص شدند و گواهی انحصار وراثت صادر شد، افراد ذی نفع در این گواهی می توانند اقدام کنند و از دادگاه درخواست کنند.
 • مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی، در صورتی اجرا می شود که همه ی حقوق و دیون ترکه شامل دین های مالی متوفی، قیمت کفن میت و غیره به جا آورده شده باشد.
 • اگر تمامی دیون متوفی پرداخت نشود، هیچ یک از ورثه توانایی انجام معامله با اموال متوفی را ندارند. 
 • در صورتی که تاریخ فوت افرادی که از یکدیگر ارث می برند نامشخص باشد، اشخاص مزبور از همدیگر ارث نمی برند مگر در موارد خاص.
 • اگر افرادی که بین آن ها توارث وجود دارد، بمیرند و تاریخ فوت یکی مشخص و دیگری نامعلوم باشد، تنها آن شخصی که تاریخ فوت مجهول دارد از دیگری ارث می برد.

چه اشخاصی می توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند؟

 • دادستان یا رییس حوزه قضایی که این توانایی را دارد که به درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است، اعتراض نماید و در هر حال دادستان می تواند از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید و تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان این توانایی را دارد که به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.
 • اشخاص ذی نفع در صورتی که گواهی انحصار وراثت به ضرر وراث یا اشخاص ذی نفع صادر گردد و مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی كه كسی به آن درخواست اعتراض نکند، بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن ها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می شود.

حال پس از توضیحاتی درباره انحصار وراثت می توانیم به وکیل انحصار وراثت بپردازیم.

وکیل انحصار وراثت کیست؟

وکلا امروزه در پرونده های مختلفی کار وکالت را انجام می دهند. در واقع ممکن است، یک وکیل پایه دادگستری تمامی پرونده های مالیاتی و حقوقی و خانواده را انجام دهد. وکیل انحصار وراثت در واقع به وکیلی گفته می شود که کاملا به صورت تخصصی و حرفه ای به وکالت پرونده های انحصار وراثت می پردازد و به تمام جزئیات قوانین آن اگاهی کامل دارد.

چرا باید دعوای انحصار وراثت خود را به وکیل انحصار وراثت بسپاریم؟

پس از فوت یک فرد در زمینه تقسیم میراثش برای بازماندگان، معمولا با درگیری ها و تنش هایی همراه می شود که در این شرایط می توان با داشتن یک وکیل انحصار وراثت، از این تنش ها و کنش های قوم و خویشی دور شد و بی دغدغه تر مشکلات را حل کرد.

همواره مشاوره با یک وکیل انحصار وراثت متخصص و با تجربه می تواند مفید و راهگشا امور باشد و در صورت نیاز با توافق طرفین امکان انتخاب وکیل انحصار وراثت به صورت تخصصی میسر است تا تمام روند رسیدگی به پرونده را انجام داده و در کوتاه ترین ترین زمان ممکن سهم هر شخص را توسط دادگاه تعیین و واصل کند. همین طور وجود یک وکیل انحصار وراثت در دعاوی انحصار وراثت می تواند باعث کاهش هزینه های زمانی و آشفتگی های ذهنی ما گردد.

چه شاخصه هایی برای انتخاب یک وکیل خوب انحصار وراثت باید در نظر گرفت؟

موضوع کاری وکیـــل انحصار وراثت پیوند تنگاتنگی با مبحث ارث دارد در نتیجه وکی انحصار وراثت، باید درباره موضوع ارث و احکام آن اشراف کامل داشته باشد. احکام ارث اساساً در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ ذکر شده است و بنابراین منبع اصلی برای کار وکیل انحصار وراثت است.

از دیگر قوانین مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، قانون امور حسبی است، برخی از احکام مربوط به ارث در این بخش قرار دارد.

وکیل انحصار وراثت چه تخصص هایی دارد؟

نکته قابل توجهی که در مورد یک وکیل خوب انحصار وارثت وجود دارد این است که یک وکیل خوب انحصار وراثت وکیلی است که به قوانین مالیاتی و علی الخصوص مباحث مربوط به مالیات بر ارث نیز به صورت کامل آگاهی داشته باشد چرا که در اخذ گواهی انحصار وراثت در قبل و بعد از سال ۱۳۹۵ تفاوت هایی وجود کرد.

در مورد متوفیان که پیش از سال ۹۵ در جهت اخذ گواهی انحصار وراثت علاوه بر مراحل کلی که ذکر کردیم، اخذ اظهارنامه مالیات بر ارث جهت ارائه به دادگاه مربوطه لازم است و در حقیقت وراث باید لیست مال و اموال متوفی را به اداره مالیات مربوطه ارائه کرده و اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث را تکمیل کرده در حالی که در مورد افراد فوت شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اخذ اطهارنامه مالیات بر ارث جهت انجام مالیات بر ارث نیاز نیست.

در مورد افراد فوت شده پیش از سال ۹۵ با توجه به این که تکمیل کردن و ارائه لیست اموال متوفی اولین گام در تشکیل پرونده مالیات بر ارث است که به طور طبیعی نقش خیلی مهم در جریان پرونده مالیات بر ارث و حتی میزان مالیات مربوطه خواهد داشت به صورت طبیعی به اهمیت داشتن یک وکیل مشرف بر قوانین مالیاتی می توان پی برد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل انحصار وراثت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص انحصار وراثت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل انحصار وراثت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل انحصار وراثت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص انحصار وراثت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 2 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد