چگونه وکیل با تجربه برای تخلیه مستاجر را پیدا کنیم؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

در پاسخ به چیستی دستور تخلیه می توان گفت که به تصرف و در اختیار در آوردن املاک از راه قانونی با راه های متفاوتی امکان پذیر است که یکی ازین موارد گرفتن دستور تخلیه مستاجر است. درباره دعاوی مشابه کیفری می بایست عنایت داشت در مواردی که متصرف با اذن و اجازه صاحب ملک وارد ملک شده است، این عمل مصداق عنوان کیفری ورود به عنف نیست و همچنین از نظر مراجع کیفری این عمل مجرمانه تلقی نمی شود.

اما امکان این وجود دارد که ورود در ابتدا با اذن و اجازه انجام پذیرفته باشد اما متجاوز به ملک یعنی شخصی که مجرم تلقی می شود از خروج از ملک اجتناب نماید و خود را متصرف قانونی معرفی کند، در این مثال می توان از این فرد طرح شکایت کرد اما باید عنایت داشت محاکم کیفری فقط در جایی که شاکی، خود سند رسمی مورد تایید دارد، شکایت او را بر علیه متصرف قبول می کند چرا که برابر قانون، مراجع کیفری وظیفه ای در محرز شدن مالکیت و قانونی بودن تصرفات نداشته و ندارند و تنها امکان این را دارند که با استناد به اسناد مالکیت قطعی که در دفتر املاک ثبت شده است، مالک را شناسایی کند و حکم مقتضی نسبت به صدور حکم به نفع مالک در رفع تصرف صادر نمایند.

اما در زمینه دعاوی بر علیه مستاجر که عبارت از دستور تخلیه و حکم تخلیه پس از اتمام زمان قرارداد اجاره، شکایت کیفری تحت عنوان رفع تصرف مورد قبول نیست چرا که دادسرا و دادگاه کیفری مرجع برطرف نمودن اختلافات فی مابین افراد نیست و در نتیجه با عنایت به مقررات قانونی، اختلافات موجود در روابط مالک مستاجر را می توان در شورای حل اختلاف و یا دادگاه طرح کرد. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل تخلیه مستاجر درخواست کنید.

دادخواست های مشابه حقوقی چیست؟

در دعاوی مالک و مستاجر طرح چند عنوان خواسته مقرر شده است اولین عنوان دستور تخلیه و عنوان دیگر حکم تخلیه است اما برخی اشخاص به اشتباه چهار عنوان دادخواست حقوقی بی ربط را مطرح می کنند که حجم عظیمی از دعاوی به علت عدم اطلاعات حقوقی و استفاده از مشاوره حقوقی به شکل نادرست طرح شده و جز رد دعوا حاصلی در بر نخواهد داشت. حال عناوین حقوقی مشابه دستور تخلیه به ترتیبی که در ادامه می آید، عبارت است از:

 • حکم تخلیه
 • تخلیه ید
 • رفع تصرف
 • خلع ید

می بایست توجه کرد که پیش از برگزیدن هر کدام از عنوان های ذکرشده و طرح دادخواست باید همه مدارک و ادله به دقت بررسی گردد و اقدامی درست و دادخواستی مرتبط به ثبت برسد، واضح است طرح دادخواست به صورت ناقص و اشتباه عواقبی به غیر از اتلاف وقت و هزینه در بر نخواهد داشت.

مراد از دستور تخلیه چیست؟

همان گونه که مشخص است همه عنوان های مطروحه در قالب حکم دادگاه بوده لیکن دستور تخلیه مانند دستور فروش تصمیم دادگاه است و علی رغم احکام، به برقراری جلسه رسیدگی نیازمند نیست و قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد به همین علت است که در دعاوی مالک و مستاجر بهترین دادخواست ممکن طرح دعوای دستور تخلیه است واضح است طرح این دعوا به شرایط خاصی نیازمند است که در متن مشاوره حقوقی حاضر آن موارد مورد بررسی می شود.

دستور تخلیه چه ویژگی هایی دارد؟

مطابق با قانون مرجع صالح برای حل اختلاف دعاوی فی مابین مالک و مستاجر در شوراهای حل اختلاف هستند و در نتیجه دستور تخلیه نیز در شورای حل اختلاف محل ملک مطرح می گردد از سویی دیگر بر اساس قانون روابط مالک و مستاجر که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده است قرارداد اجاره باید یا به شکل رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد و یا به شکل عادی در دو نسخه و با حضور دو شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کرده اند منعقد شود، واضح است که درحالتی که عدم وجود شرایط ذکر شده شورای حل اختلاف از قبول دستور تخلیه اجتناب می کند و بنابراین صاحب ملک باید دادخواست صدور حکم تخلیه طرح کند و واضح است حکم تخلیه مستاجر به مراتب طولانی تر از اجرای دستور تخلیه مستاجر است.

پس از طرح دادخواست دستور تخلیه مالک مطابق با قانون باید مبلغی را که به عنوان ودیعه در بدو قرارداد اجاره از مستاجر دریافت کرده به صورت نقد در صندوق سپرده دادگستری واریز کند اعضای شورا با بررسی صحت و درستی مدارک وجود شرایط قانونی اجاره نامه دستور تخلیه را صادر کند که به امضای قاضی شورای حل اختلاف رسیده و در انتها اجرای احکام مراتب دستور را که همان تخلیه ملک و تحویل آن به مالک است، صورت خواهد پذیرفت. واضح است بر اساس قانون، موجر حق این را دارد که اجاره های پرداخت نشده مستاجر و هزینه های شارژ و یا زیان وارده به ملک را از مبلغ ودیعه توقیف کند و پس از گرفتن حکم در زمینه محکومیت مستاجر به پرداخت آن از مبلغ واریزی به صندوق دادگستری وصول کند.

طرح دستور تخلیه چه مزیت هایی دارد؟

 • تسریع گرفتن دستور و اجرای آن، همان گونه که ذکر شد این دعوای حقوقی در قالب دستور قاضی بوده بسیار سریع است و به جلسات رسیدگی نیاز دارد.
 • دستور تخلیه طرح آن در شورای حل اختلاف است به این که رسیدگی در شورا به نسبت سریع تر از دادگاه بوده و در مواردی امکان این وجود دارد در همان بدو امر میان مالک و مستاجر با میانجی گری اعضای شورای حل اختلاف موضوع با صلح و سازش پایان پیدا کند.
 • کم هزینه است، به این دلیل که هزینه دادرسی الباقی دعاوی ملکی مطابق با قیمت منطقه ای املاک محاسبه می گردد لیکن دستور تخلیه به عنوان یک دعوای غیر مالی هزینه دادرسی به نسبت کمتری دارد.
 • دستور تخلیه امکان توقیف اجور معوقه و هزینه های شارژ و زیان از مبلغ ودیعه واریزی است.
 • این دستور نیازی به حضور مستاجر ندارد در نتیجه در صورت کامل بودن مدارک دستور تخلیه بدون حضور مستاجر نیز صادر می شود.

روند رسیدگی این احکام چگونه است؟

تخلیه نیازمند ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف است از طرفی با عنایت به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست ها درخواست دستور تخلیه نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود در نتیجه بعد از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست به یکی از شعبات شورای حل اختلاف محله ملک ارجاع می شود شعبه مربوطه با بررسی مدارک و مستندات موجود و محرز نمودن این امر که خواهان مالک قانونی ملک بوده و طی قرارداد توسط خود او و یا مالک پیشین خوانده به عنوان مستاجر در آن ساکن بوده است و مبلغ ودیعه ایشان نیزبه صندوق سپرده دادگستری واریز شده است نسبت به صدور دستور تخلیه ملک را اقدام می کند در مواردی بنا به درخواست خواهان و یا تشخیص شورای حل اختلاف امکان این وجود دارد که مستاجر احضار و جلسه ای تشکیل شود موضوع تخلیه به وسیله صلح و سازش در صورت جلسه گزارش اصلاحی به توافق طرفین برسد به هر ترتیب بعد از صادر شدن دستور تخلیه مراتب به اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می گردد که دادورز شورا ظرف مهلت قانونی نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام خواهد کرد.

برای دستور تخلیه چه مدارکی مورد نیاز است؟

در این دعوا نیز همچون دعاوی حقوقی دیگر باید همه ادله و مستندات مورد ادعا همراه با دادخواست ضمیمه و ارائه گردد از جمله این موارد سند مالکیت و یا هر دلیل دیگری که اثبات کننده مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع تخلیه باشد و همین طور اجاره نامه رسمی و یا عادی با شرایط پیش بینی شده قانونی به همراه فیش بانکی واریز مبلغ ودیعه به صندوق سپرده دادگستری است. در صورت مراجعه به دفتر وکالت ضمن اعطای وکالت می توان تمامی مراحل دستور تخلیه را از طریق حمایت قضایی وکیل دادگستری پیگیری کرد.

در زمینه اجرای دستور تخلیه نیز امکان این وجود دارد که مستند تا زمان اجرا را تخلیه کنند و یا در ملک حضور نداشته باشد که در این صورت بدون هیچ گونه ممانعتی ملک به تصرف مالک در خواهد آمد و در فرض دوم امکان این وجود دارد که مستأجر داخل ملک ساکن بوده و از اجرای رای اجتناب کند در این حالت ممکن است دادورز ضمن اعطای مهلت جهت تخلیه اجرا را برای مدتی به تاخیر بیندازد و در حالتی که تخلیه نکردن با استفاده از ضابطین دادگستری دستور تخلیه اجرا می شود و اموال موجود در اختیار امین اموال قرار می گیرد ممکن است در همان بدو امر تمامی اموال به انبار انتقال داده شود شیوه نگهداری آن اموال مطابق با قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تخلیه مستاجر بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص تخلیه مستاجر دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل تخلیه مستاجر چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل تخلیه مستاجر توسط وکلا تعیین می شود و می توانید با مقایسه رزومه و قیمت پیشنهادی وکلا، بهترین وکیل را برای پرونده خود انتخاب کنید.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص تخلیه مستاجر در بازه قیمتی زیر قرار دارد. 20 هزار تومان ـــــــــــــــ 200 هزارتومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

وکیل تخلیه مستاجر

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص