مراحل کاری دادسان
1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می‌کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

شرکت به چه معناست

 هر گروهی از افراد که با همکاری و مشارکت یکدیگر برای رسیدن به یه قصد و هدف خاص تلاش می کنند، یک شرکت را تشکیل می دهند. اما اگر بخواهیم به صورت عمومی تعریف دیگری را ارائه دهیم، شرکت دربرگیرنده ی هر نهاد قانونی با فعالیت های مخصوص بازرگانی است. بدون هیچ گونه تشریفاتی می توان شرکت را شکل داد، اما اگر قرار باشد شرکت به صورت رسمی و قانونی به فعالیت بپردازد، باید به ثبت برسد.

انواع شرکت

 در کلی ترین دسته بندی، شرکت ها به شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می شوند. 

شرکت های تجاری

 به انواعی از شرکت ها که طبق قوانین و مقررات تجاری تشکیل می شوند و جذب سود و منفعت و تقسیم آن بین اعضا از اهدافشان است، شرکت تجاری می گویند. در شرکت تجاری، تمامی فعالیت ها پیرامون امور بازرگانی و تجاری شکل می گیرد. شرکت های تجاری به هفت دسته تقسیم می شوند: 

 

 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت تضامنی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف
 • شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت نسبی

 

شرکت های مدنی

 شرکت های مدنی از آن نوع شرکت هایی هستند که از برآیند صاحبان متعدد در شی واحد به نحو اشاعه تشکیل شده اند و از ترکیب سهم الشرکه ی غیر نقدی و نقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید. با این تفاوت که فرد حقوقی نمی تواند مالکیت سرمایه شرکت را به عهده بگیرد و هر کدام از اعضا به صورت جداگانه مالک سرمایه ی خودشان هستند و با مشارکت افراد، کارها اداره می شوند.

 انواع شرکت های مدنی عبارتند از: 

 

 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت دانش بنیان
 • شرکت های تضامنی
 • شرکت های مختلط غیرسهامی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت های تعاونی تولید و مصرف

 

چرا باید برای ثبت شرکت اقدام کرد؟

 امکان به وجود آمدن اختلاف در تقسیم کردن سود بین شرکا در هر شرکتی وجود دارد، و غالبا هم به درستی اجرا نمی شود. اما اگر در ابتدای مسیر شرکت به ثبت رسیده باشد، به این علت که تمامی مسائل مهم و مربوطه در لحظه ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکت نامه درج می شود، شرکا در موقع تقسیم سود به مشکل بر نخواهند خورد و با سند و توانایی دفاع از حقوق خود با مدرک لازم را دارند. علاوه بر این مورد، ثبت شرکت باعث می شود کسب و کار و شرکت جلوه ای قانونی و حقوقی و رسمی به خودش بگیرد. 

مراحل ثبت شرکت های مختلف

 تمامی تقاضاها و درخواست های مرتبط به ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها و همچنین موسسات غیرتجاری به وسیله درگاه الکترونیکی انجام می شوند. افراد متقاضی برای ثبت کردن شرکت خود باید اطلاعات لازم را بر اساس فرم های موجود در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد کرده و پس از پذیرش نهایی از طریق سامانه نسبت اقدام به دریافت کد پیگیری پرونده تشکیل شده در سیستم کنند. پس از آن اگر نام پیشنهادی شخصیت حقوقی مورد پذیرش اداره ثبت شرکت ها واقع شود، اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه کد پیگیری محل اقامت قانونی شخصیت حقوقی مورد تقاضا ارسال می شود. حال باید اشاره کرد که برای هر یک از شرکت ها مراحل ثبت و مدارک مورد نیاز متفاوت است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

 با در نظر گرفتن نوع فعالیتی که برای شرکت انتخاب شده است، مدارک متفاوتی باید ارائه شوند. 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

 

 • دو نسخه از اساسنامهشرکت
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه از صورتجلسهی مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسهی هیئت مدیره
 • آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه ی مشخص شده
 • فتوکپی از شناسنامهی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه ی برگ نمایندگی ضرورت دارد.)
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% از سرمایه ی شرکت
 • مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 

 • دو نسخه از اظهارنامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه از صورتجلسهی مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره با امضای مدیران منتخب
 • کپی برابر اصل شناسنامهی تمام اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین
 • کپی برابر اصل کارت ملی تمام اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین
 • گواهی بانکی، از بانک محل حساب شرکت، مبتنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه شرکت
 • تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر منقول یا غیر نقدی منقول باشد.)
 • اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزو سرمایه شرکت باشد.)
 • گواهی عدم سوءپیشینهی کیفری تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت
 • اقرارنامهی تمام اعضای هیئت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را به عهده ندارد.
 • امضاء وکالتنامه
 • اصل قیمنامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • در صورتی که اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات، کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی در صورت وجود سهامدار خارجی؛ برای شخص حقیقی، کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، و برای شخص حقوقی، ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمهی رسمی آن باشد، همینطور اصل و ترجمه ی وکالت نامه
 • مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذی ربط در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

 • دو نسخه تقاضانامهی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 • دو نسخه شرکت نامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسهی مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 • مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذی ربط در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 

 • دو نسخه از تقاضانامه
 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامهی شرکا
 • مجوز از مراجع مربوط و ذیصلاح در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 

 • یک نسخه از شرکت نامه
 • یک نسخه از اساسنامه (در صورت وجود)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 

 • یک نسخه از شرکت نامه
 • یک نسخه از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • گواهی با امضای مدیر شرکت، با موضوع تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی حداقل یک سوم از آن
 • سوابق از تصمیمات مجمع عمومی برای موارد مذکور در مواد 40،41،44
 • گواهی با امضای مدیر شرکت، با موضوع پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایهی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

 

مدارک مورد نیاز برای جهت ثبت شرکت نسبی

 

 • یک نسخه از شرکت نامه
 • یک نسخه از اساسنامه (در صورت وجود)
 • شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
 • تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود.
 • سهم شراکت غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد.
 • منافع حاصله به نسبت سهم شراکت هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه به موجب شرکت نامه ترتیب دیگری وضع شده باشد.
 • مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکا مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
 • شرکا باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را به‌عنوان مدیر شرکت تعیین کنند.

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

 • صورتجلسه‌ ی تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیئت مدیره‌ ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • اساسنامه‌ ی مصوب مجمع عمومی
 • دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه‌ ی مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التادیه ‌ی سرمایه، طبق اساسنامه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده ی 32)
 • موافقت‌ نامه‌ ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره‌ی ماده ی 51)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

 

 مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی

 • فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
 • نسخه‌ ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
 • تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

 

نقش وکیل متخصص در ثبت شرکت چیست؟

 ثبت شرکت مراحل پیچیده ای دارد که باید توسط موسس شرکت، مدیر مسئول، وکیل شرکت یا شخصی که به نمایندگی از شرکت برای این امر انتخاب می شود، انجام شود. همینطور فردی که وظیفه پیگیری ثبت کردن شرکت را بر عهده دارد، باید وکالتنامه ی معتبر از موسس یا موسسین شرکت داشته باشد. با تمامی موارد توضیح داده شده، با توجه به تخصصی بودن این موضوع و برخی پیچیدگی های قانونی، بهتر است که مراحل ثبت شرکت به وسیله وکیل متخصص و باتجربه انجام شود. وکیل متخصص در ثبت شرکت به علت داشتن تحصیلات حقوقی مربوطه، تسلط کافی به قانون تجارت و آشنایی کامل به انواع شرکت ها، می تواند مراحل گفته شده را تسریع کند و باعث پیشگیری از هدر رفت وقت شود. 

چگونه کار خود را به بهترین وکیل ثبت شرکت بسپاریم؟

 بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در ثبت شرکت دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله 

 

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل متخصص
 • اعلام هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

 

 را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرمائید تا موارد فوق را به صورت رایگان از چند وکیل متخصص دریافت نمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای ثبت شرکت چگونه است؟

 هزینه ی اخذ وکیل برای قرارداد ثبت شرکت توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسبترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید. 

 هزینه مشاوره از وکیل متخصص ثبت شرکت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

 50 هزار تومان ------------------- 500 هزار تومان

 

 

 

ویژگی‌های دادسان
سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی
نظرات مشتریان
سوالات متداول
5
میانگین امتیاز از 1 نظر
در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید
دریافت پیشنهادات وکلای متخصص