نیاز به وکیل متخصص گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی دارید؟

گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

مهر به دینی گفته می شود که بر عهده مرد است و تحت هرشرایطی مهریه می بایست به زوجه پرداخت گردد حتی بعد از طلاق غیابی، همان طور که در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی آمده است: هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زوجه این توانایی را دارد که با رعایت شرایط قانونی از محکمه تقاضای طلاق غیابی کند و در مواردی که عسر و حرج تحمل ناپذیری زندگی و یا شرافت زوجه را تهدید نماید، رویه قضایی حتی قبل از سپری کردن ۴ سال با رعایت تشریفات قانونی زوجه را طلاق غیابی می دهد. در صورت غیبت زن نیز مرد از آن جهت که حق طلاق را دارد، این توانایی را دارد که با مراجعه به دادگاه و بارعایت شرایط پیش بینی شده قانونی نسبت به طلاق همسرش اقدام کند. شما می توانید از همین صفحه درخواست وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی صرفه جویی کنید. در این روش ابتدا به شما لیستی از وکلای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی پیشنهاد می شود و شما می توانید از آن میان مناسب ترین وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی را انتخاب کنید.

در صورت گذشتن حداقل 6 ماه از تاریخ غیبت مرد، زن چه توانایی برای دربافت حق خود دارد؟

در صورتی که حداقل ۶ ماه از تاریخ غیبت زوج گذشته باشد، زوجه این توانایی را دارد که برای طلاق و دریافت حقوق خود از جمله مهریه دادخواست طلاق غیابی تقدیم دادگاه نماید، که در این صورت برای دریافت مهریه حالات ذیل را می توان تصور کرد.

پیش از توضیح طلاق غیابی لازم است که چیستی طلاق غیابی را بدانیم. در صورتی که دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده به این معنا که کسی که علیه او خواسته مطرح شده است ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی همان طور که در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نگردد و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رای صادر شده غیابی است، رای غیابی در طی مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است این توانایی را دارد که در ظرف مدت یادشده از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد نماید.

خواسته طلاق هم از قاعده یادشده استثنا نمی شود و در صورتی که وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت، طلاق غیابی است. اما با عنایت به این که خواهان طلاق و خواسته طلاق این توانایی را دارد که طلاق از طرف مرد یا طلاق از سوی زن باشد. شما می توانید از همین صفحه درخواست وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی صرفه جویی کنید. در این روش ابتدا به شما لیستی از وکلای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی پیشنهاد می شود و شما می توانید از آن میان مناسب ترین وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی را انتخاب کنید.

طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

همان طور که در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است، حق طلاق در اختیار زوج است. در نتیجه در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زوجه در دادگاه حضور پیدا کند و یا حاضر شود و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در دومین حالت رای صادر شده طلاق غیابی است و زوجه توانایی این را دارد، در مهلت قانونی واخواهی نماید. آن چه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می گردد. ولی ثبت طلاق به پرداخت حقوق مالی زوجه منوط است که در رای دادگاه منعکس می شود.

این امکان وجود دارد که این پرسش پیش بیاید که حقوق مالی زن در طلاق از سوی مرد چیست؟ عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت البته به شرط مطالبه از سوی زن است، نفقه ایام عده، نفقه معوقه در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او و شرط تنصیف اموال درج شده در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط مرد و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که پس از عقد خریداری شده باشد. نکته شایان توجه این است که استفاده از شرط تنصیف، اجرت المثل و نفقه معوقه در صورتی که از طرف زن درخواست شود در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می نماید. پس از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست مرد در صورتی که مهریه قبلا توسط زن مطالبه نشده باشد مرد در صورت مصر بودن و عدم استطاعت مالی پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم نماید. دادگاه در صورت حضور نیافتن زن یا نبودن او با عنایت به شهادت شهود مرد، مهریه را تقسیط می نماید. شما می توانید از همین صفحه درخواست وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی صرفه جویی کنید. در این روش ابتدا به شما لیستی از وکلای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی پیشنهاد می شود و شما می توانید از آن میان مناسب ترین وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی را انتخاب کنید.

طلاق غیابی از طرف زوجه چگونه است؟

در صورتی که زوجه ای به طرفیت زوج دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه نماید و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نگردد، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می گردد غیابی صورت می پذیرد. نکته شایان توجه این است که در صورتی که احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر به عنوان مثال شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و در صورتی که به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون یاشده ابلاغ قانونی است و در صورتی که نشانی داده شده صحیح باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می گردد که مطابق با ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است. شما می توانید از همین صفحه درخواست وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی صرفه جویی کنید. در این روش ابتدا به شما لیستی از وکلای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی پیشنهاد می شود و شما می توانید از آن میان مناسب ترین وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی را انتخاب کنید.

در قانون در مورد مرد غایب چه موضوعاتی آمده است؟

یکی از مواردی که بر طبق قانون، زن این حق را دارد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید، این است شوهر به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می گردد. در صورتی که زوج شروط چاپی عقدنامه را امضا نموده باشد مطابق با بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و در صورتی که زوج در دادگاه حاضر نگردد رای طلاق غیابی است.

در صورتی که زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را سپری نماید. این نکته را در نظر داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای شوهر طلاق غیابی به حساب می آید.

یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می نمایند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه می گیرند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند. این طریق در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند بسیار انجام می گردد که بسیار آشکار است در صورت کذب بودن موضوع کاری غیر اخلاقی است. شما می توانید از همین صفحه درخواست وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی صرفه جویی کنید. در این روش ابتدا به شما لیستی از وکلای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی پیشنهاد می شود و شما می توانید از آن میان مناسب ترین وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی را انتخاب کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل

هزینه ی اخذ وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص