نظرات و تجربه دیگران
30 نظر
متقاضی ف.ف
مشاوره
9 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
4.5 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ع.ت.ن
مشاوره
15 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ج.ح.و
مشاوره
15 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی آ.ش
مشاوره
17 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.م
مشاوره
17 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.9 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.ا
مشاوره
17 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.ا
مشاوره
17 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.8 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ن.ا
مشاوره
18 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.8 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.ر.ب
مشاوره
19 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
خیلی راضی کننده بود
متقاضی م
مشاوره
21 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ب.ح.د
مشاوره
20 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.8 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.ب
مشاوره
20 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
3.9 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی M.S
مشاوره
24 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
خیلی راضی بودم همه چیز خوب بود.
متقاضی م.ع.ع
مشاوره
29 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.5 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ص
مشاوره
21 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
لینک کپی شد