لیست کامل تخصص‌ها
30 مورد
لیست کامل تخصص‌ها
ارث و وصیت
 • ارث و ماترک
 • استیفا دین از ترکه
 • امور مربوط به موصی به
 • امور مربوط به وصی
 • انحصار وراثت
 • بهای ثمنیه
 • تحریر ترکه
 • ترکه اتباع
 • تقسیم ترکه
 • تقسیم و فروش ماترک
 • حصر وراثت
 • رد و قبول ترکه
 • سهم الارث
 • عدم تسلیم اموال اشخاص مجهول الوارث
 • مدیر ترکه
 • مهر و موم و رفع ان از ترکه
 • وصیت
 • وصیت نامه
اعسار
 • اعسار از پرداخت دیه
 • اعسار از پرداخت محکوم به
 • اعسار از هزینه دادرسی
 • تعدیل تقسیط محکوم به
 • تقسیط جزای نقدی
امور حسبی و ثبت احوال
 • ابطال شناسنامه
 • اثبات بلوغ
 • اثبات و ابطال فوت
 • احوال شخصیه اقلیتهای دینی
 • اخذ سند سجلی
 • الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
 • امور راجع به امین
 • امور غایب مفقود الاثر
 • امور مربوط به ناظر
 • تغییر سن
 • تغییر نام
 • تغییر و اصلاح مندرجات شناسنامه
 • تنظیم سند سجلی
 • ثبت ولادت
 • جعل و تزویر
 • حجر
 • حذف نام همسر سابق
 • رشد
 • سایر دعاوی مربوط به امور حسبی ثبت احوال
 • سایر دعاوی مربوط به شناسنامه
 • صدور شناسنامه
 • عدم اعلام و امضا سند ثبت وفات
 • قیمومت
 • کفالت
 • گواهی فوت
 • موت فرضی
 • واقعه فوت
 • ولایت
تملک اپارتمان ها
 • اجاره و تملک اپارتمان ها
 • ارایه و یا قطع خدمات
 • محرومیت ازخدمات دولتی و
 • هزینه های مشترک
خانواده
 • تنفیذ طلاق
 • اثبات و ابطال طلاق و ازدواج
 • اجرتالمثل ایام زوجیت
 • ادعای زوجیت
 • ازدواج با بیگانگان
 • ازدواج مجدد
 • استرداد جهیزیه
 • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 • اعسار و تعدیل مهریه و نفقه
 • الزام به تهیه مسکن
 • انکار زوجیت برای فرار از دین
 • اهدا جنین
 • بذل مهریه
 • تامین دلیل
 • تامین خواسته
 • ترک انفاق
 • تغییر جنسیت
 • تمکین
 • جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
 • حضانت و ملاقات طفل
 • خروج از کشور
 • دستور موقت
 • دعاوی نکاح
 • رجوع
 • سرپرستی طفل بی سرپرست
 • شروط ضمن عقد نکاح
 • طلاق به درخواست زوج
 • طلاق به درخواست زوجه
 • طلاق توافقی
 • عدم ثبت ازدواج
 • فریب در ازدواج
 • گواهی عدم سازش
 • لعان
 • متعه
 • مطالبه مهریه
 • مطالبه نفقه
 • منع اشتغال زوجین
 • مهر المثل
 • مهرالمتعه
 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن ان
 • نفی نسب
 • نفی ولد
شهرداری
 • اراضی فاقد کاربری
 • استفاده از ملک بر خلاف کاربری
 • املاک معوض
 • املاک مورد نیاز شهرداریها
 • پرداخت بهای املاک معوض
 • تخلفات ساختمانی
 • تغییر کاربری اراضی
 • حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع
 • حق مرغوبیت
 • طرحهای عمومی وخدمات شهری
 • عوارض قانونی
 • قانون زمین شهری
 • کاربری اراضی
 • کمیسیون اراضی و املاک
 • مجوزهای شهرداری
 • ملی بودن اراضی
 • نزع اشجار
عقود و معاملات
 • اثبات و ابطال
 • اثبات و ابطال بیع
 • اثبات و ابطال شراکت
 • اثبات و ابطال معامله
 • اثبات و ابطال وکالتنامه
 • اجاره به شرط تملیک
 • اخذ به شفعه
 • استرداد اموال
 • استرداد و تحویل اسناد و مدارک
 • اسناد عادی
 • اقاله
 • ایفای تعهد
 • پیش خرید و پیش فروش
 • تحویل یا فک پلاک خودرو
 • تکمیل تحویل و یا استرداد ثمن و مثمن
 • تنظیم سند
 • دعاوی صلح
 • دعاوی قراردادها
 • دعاوی هبه
 • ضمانت
 • عاریه و امانت
 • فسخ و انفساخ
 • قراردادهای تجاری
 • مطالبه ارش
 • مطالبه خسارت قراردادی
 • مطالبه خسارت ناشی از تعهدات
 • معاملات دولتی
 • معامله صوری
 • معامله معارض
 • وقوع معامله
مطالبه خسارت
 • خسارت تاخیر تادیه
 • خسارت ناشی از تصادف
 • ضرر و زیان ناشی از جرم
 • مسیولیت مدنی وضمان قهری
 • مطالبه خسارت وهزینه دادرسی
ملکی
 • اثبات حریم
 • اثبات و ابطال
 • اجاره بها
 • اجرت المثل
 • اخذ پایان کار
 • اعاده وضع به حال سابق
 • افراز و تفکیک املاک مشاعی
 • املاک مورد نیاز شهرداریها
 • انتقال منافع به غیر
 • انجام تعمیرات
 • بهای نسق زارعانه
 • تخلیه
 • تصرف عدوانی
 • تعمیرات املاک مشاعی
 • تقسیم مال
 • تقسیم نامه املاک مشاعی
 • تنظیم سند
 • تولیت
 • حق ارتفاق و انتفاع
 • حق زارعانه
 • حقوق کسب و پیشه و سرقفلی
 • خلع و تسلیط
 • رجوع از اذن
 • رفع رطوبت
 • فروش املاک مشاعی
 • فک رهن
 • قلع و قمع
 • مزاحمت و ممانعت
 • مطالبه خسارت
 • نسق زارعانه
 • وقفیت و تولیت موقوفه
موجر و مستاجر
 • اثبات ابطال و فسخ اجاره نامه
 • اجاره بها
 • تعدی و تفریط
 • تعمیرات عین مستاجره
 • تغییر شغل
 • تکمیل و تحویل مورد اجاره
 • تنظیم اجاره نامه
 • دستور تخلیه
 • عسر و حرج
 • مطالبه وجه قبوض
 • ودیعه
 • وصل انشعاب
اجراییات
 • اجرای احکام مدنی
 • اجرای احکام کیفری
 • اجرای ثبت
حدود
 • زنا
 • سب نبی
 • قذف
 • قوادی
 • لواط تفخیذ و مساحقه
 • مصرف مسکر
قصاص
 • قصاص عضو
 • قصاص نفس
جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
 • انتشار مطالب منافی عفت
 • اهانت به مقدسات مذهبی
 • ایجاد مزاحمت
 • تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
 • جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • حجاب شرعی
 • روابط نامشروع
 • فساد و فحشا
 • قماربازی و ولگردی
تعزیرات و مجازات های بازدارنده
 • اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
 • احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 • اخفای شخص بدون مجوز
 • ارتشا و ربا و کلاهبرداری
 • افترا و توهین و هتک حرمت
 • امتناع از انجام وظایف قانونی
 • بغی و افساد فی الارض
 • تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
 • تقصیرات مامورین دولتی
 • تمرد نسبت به مامورین دولت
 • تهدید و اکراه
 • تهیه و ترویج سکه قلب
 • جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 • جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • جعل و تزویر
 • خرید و فروش مال غیر
 • خودداری از کمک به مصدومین
 • خیانت در امانت
 • رانندگی غیرمجاز
 • سابقه کیفری
 • سرقت
 • سرقت و ربودن مال غیر
 • سو قصد به مقامات داخلی
 • سو قصد به مقامات سیاسی خارجی
 • شکستن پلمپ و سرقت از اماکن دولتی
 • غصب عناوین و مشاغل
 • فرار محبوسین و اخفای مقصرین
 • قسم و شهادت دروغ و افشا سر
 • قماربازی و ولگردی
 • محاربه
 • هتک حرمت اشخاص
 • هتک حرمت منازل و املاک غیر
 • سرقت تعزیری
اسناد رسمی و تجاری
 • ابطال اسناد تجاری
 • ابطال ظهر نویسی
 • استرداد اسناد تجاری
 • جعل و تزویر
 • دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون
 • دستورموقت پرداخت وجه
 • سرقت و مفقودی اسناد تجاری
 • صدور چک
 • صدور چک بلامحل
 • فک سند
 • مطالبه وجه اسناد تجاری
 • مطالبه وجه و دستورموقت
بیمه
 • برداشت وجه زاید به عنوان حق بیمه
 • بیمه حوادث
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه سرنشین
 • بیمه خودرو
 • صدمه بدنی غیرعمدی ناشی حوادث کار
 • دیه نفس
 • صندوق تامین خسارتهای بدنی
 • کمیسیون حل اختلاف
 • پرداخت حق بیمه
 • مقررات کیفری بیمه
 • بیمه حمل و نقل
 • بیمه تامین اجتماعی
مطالبه وجه
 • مطالبه طلب
 • مطالبه وجه رسید عادی
 • مطالبه وجه انجام امور ساختمانی
 • مطالبه وجه
 • هزینه های درمان
دیات
 • دیه از بیت المال
 • دیه از وراث
 • دیه اعضا
 • دیه جراحات
 • دیه جنایت برمیت
 • دیه جنین
 • دیه نفس
 • مطالبه دیه
 • دیه منافع
دعاوی راهنمایی و رانندگی
 • استفاده از پلاک تقلبی
 • تغییر و تعویض قطعات خودرو بدون مجوز
 • استفاده از وسیله نقلیه با مشخصات مجعول
 • خسارت افت قیمت
 • جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • جعل در قطعات و مدارک وسایل نقلیه
 • خودداری از کمک به مصدوم
 • رانندگی غیرمجاز
 • سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
 • دیه نفس
 • سرقت و ربودن پلاک
 • صدور گواهینامه رانندگی بر خلاف قانون
 • فرار از صحنه تصادف
سایر دعاوی
 • اعسار
 • دریافت وجه یا مال زاید توسط کارشناس
 • عدم پرداخت هزینه مکان وغذا و
شرکت های تجاری
 • ارتشا و ربا و کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
دعاوی رایانه ای
 • سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
 • شرکت های هرمی رایانه ای
 • هتک حیثیت و نشر اکاذیب
دعاوی امور وکالت
 • تظاهر و مداخله در وکالت
 • دریافت وجه از موکل با ادعای داشتن نفوذ
استنکاف از اجرای حکم
 • استنکاف از اجرای ارای دادگستری
 • استنکاف از اجرای دستور قضایی
ایین دادرسی
 • تامین دلیل
 • تجدید نظر خواهی
 • توقیف دادرسی
 • جلب ثالث دعوا
 • دستور موقت
 • دعوی تقابل
 • سازش
 • فرجام خواهی
 • قرار بازداشت
 • قرار وثیقه و کفالت
 • گزارش اصلاحی
 • واخواهی
 • ورود ثالث دعوا
 • نیابت قضایی
 • اعاده دادرسی
 • تامین خواسته
 • اعتراض به قرارتامین
دعاوی پزشکی
 • تخلف پزشکی
 • جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • جعل و تزویر
 • عدم صدور گواهی ولادت
دعاوی امور کارشناسی
 • توهین به کارشناس
 • گزارش برخلاف واقع از سوی کارشناس
 • صدور گزارش خلاف واقع
داوری
 • ابلاغ و اجرای رای و شرط داوری
 • حق الزحمه داوری
 • داوری بین المللی
 • امور مربوط به داور
 • موافقتنامه داوری
 • داوری قانون بیمه
 • رای و شرط داوری
امور ثبتی
 • اثبات و ابطال سند
 • افراز و تفکیک املاک مشاعی
 • معامله معارض و اسناد ان
لینک کپی شد