نظرات و تجربه دیگران
13 نظر
متقاضی ر.ع
مشاوره
2 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ه.ق
مشاوره
7 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
4.3 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ن.ب
مشاوره
7 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ن.ز
مشاوره اولیه وکالت
8 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی آ
مشاوره
11 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ن.ن
مشاوره
12 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی س.ی
مشاوره
17 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
4.5 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.ر
مشاوره
30 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.8 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی آ.ع
مشاوره
32 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ا
مشاوره
33 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی س.ک
مشاوره
36 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.8 از ۵
خیلی راضی بودم
متقاضی ر.ط
مشاوره
42 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.9 از ۵
جلسه مشاوره خوب و من خیلی راضی بودم و تمایل دارم که ایشان کارم را پیگیری کنند و هزینه دریافتی ایشان برای مشاوره معقول بود و خیلی احساس راحتی داشتم
متقاضی ف.ن
مشاوره
44 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.5 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
لینک کپی شد