فروش ملک ورثه ای

فروش ملک ورثه ای

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

املاک موروثی در واقع املاکی است که صاحب آن فوت شده است و مطابق با قوانین و مقررات به وراث شخص فوت شده رسیده است. در صورتی که بیش از یک وارث وجود داشته باشد، وراث نسبت به اموال به جای مانده از فرد فوت شده، ماکیت مشاع دارند.

هنگامی که مالک فوت می کند مطابق با قانون انحصار وراثت، ملک مورد نظر به وارثان منتقل می شود، مگر این که وصیت نامه رسمی تنظیم شده باشد و یا شرایط خاصی برای ملک تدوین شده باشد، در این صورت است که ملک ورثه ای یا ملک موروثی به شمار می آید. خرید و فروش املاک ورثه به علت مسائلی مانند فروش ملک ورثه ای در صورت راضی نبودن یکی از وراث یا فروش ملک ورثه ای توسط یکی از وراث، کار پرچالشی است.

نکات مهم در معاملات املاک موروثی چیست؟

 • بررسی کنید که در صفحه نخست سند، ملک به نام فرد فوت شده باشد که به دلیل فوت وی به وراث انتقال یافته باشد.
 • زمانی که قصد آن را دارید که ملک ورثه ای را بخرید، باید تمامی وراث در زمان معامله حضور داشته باشند. زیرا در این گونه نباشد خریداز لحاظ قانونی دچار مشکل می شود.
 • اگر وارثان در خارج از کشور اقامت داشته باشند، وکالت نامه مورد نظر باید در دفاتر کنسولی در خارج از ایران تنظیم شده باشد.
 • از دریافت هر نوع مبایعه نامه یا مدرک فروش ملک که دستی تنظیم شده باشد خودداری نمایید و از نوشته های رسمی استفاده کنید.
 • خریدار باید سهم هریک از وارثان را به خود آن ها یا وکیل رسمی آن ها تحویل دهد.
 • در صورتی که وصیت نامه وجود داشته باشد و انتقال قسمتی از ملک وراثتی به فردی غیر وارثان قانونی توسط مالک متوفی، فرد ارث گرفته نیز باید در امضای قرارداد مبایعه نامه و معامله حضور داشته باشد. زیرا در غیر این صورت او این حق را دارد که معامله را باطل کند.

قیم کیست؟

فردی است که توسط دادگاه انتخاب شده است و اجازه فروش اموال غیر منقول وارثان زیر سن قانونی را ندارد و تنها به عنوان فردی جایگزین وارث اصلی وارد این معامله می شود. همچنین شما باید از وی حتما مجوز دادگاه مبنی بر اجازه فروش ملک ورثه ای توسط یکی از وراث و قیم نامه را دریافت کنید.

خریدار چه مدارکی را باید از وراث هنگام خرید خانه ورثه ای دریافت کند؟

خریدار بایدکپی مدارک فروشندگان (وراث) را دریافت کند. دریافت این مدارک به این دلیل توصیه می شود که در صورت عدم تعهد فروشندگان یا وراث پس از تنظیم مبایعه نامه، خریدار بتواند برای دریافت حقوق خود اقدام قانونی انجام دهد.

این مستندات به ترتیب زیر است:

 • شماره سریال
 • سند مالکیت ملک ورثه ای
 • گواهی انحصار وراثت
 • قیم نامه در صورتی که یکی از وراث زیر سن قانونی باشد و همچنین مجوز دادگاه مبنی بر اجازه قیم برای فروش ملک ورثه ای
 • در صورت حضور وکیل به جای یکی یا همه وراث وکالت نامه نیاز است.
 • در صورت وجود وصیت نامه این سند نیاز است.
 • گواهی حساب مالیات بر ارث
 • پایان کار شهرداری

صدور سند مالکیت برای وراث چگونه است؟

 • درخواست صدور سند مالکیت
 • اصل سند مالکیت مالک اصلی یا همان فرد فوت شده
 • نامه انحصار وراثت
 • فرم مالیاتی شماره 19

نامه انحصار وراثت چیست و از چه مرجعی صادر می شود؟

گواهی انحصار وراثت گواهی است که پس از فوت صاحب ملک، برای هر کدام از وارثان یا تمامی آن ها قابل درخواست است و از طرف دادگاه پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد.

در این گواهی تاریخ و محل فوت مالک، مشخصات کامل تک تک ورثه و سهم هر یک از ارث مشخص شده است.

فرم مالیاتی شماره 19 چیست؟

این فرم به وسیله اداره دارایی صادر می گردد و در آن معین می شود که مالیات بر ارث از ورثه دریافت شده است. همچنین مشخصات کامل ملک نیز در آن قید شده است. برای صادر شدن این فرم باید ورثه عدم بدهی مالیاتی در رابطه با ارثیه داشته باشند.

ویژگی املاک موروثی چیست؟

املاک موروثی در واقع املاکی است که مالک آن فوت شده است و طبق مقررات و قوانین مذکور در قانون مدنی، به وارث یا وراث متوفی رسیده است. در صورت وجود چند وراث، وراث نسبت به اموال جای مانده از متوفی ، مالکیت مشاع دارند. یعنی وراث در جزء به جزء اموال به جای مانده از شخص متوفی با یکدیگر شریک هستند.

معمولا وراث اموال به جای مانده از فرد فوت شده را بین خود تقسیم می کنند و یا اینکه تمام آن ها را به وجه تبدیل کرده و بین خود تقسیم می نمایند.

در صورتی که یکی از وراث راضی نباشد، چگونه می توان ملک ورثه ای را فروخت؟

در فروش ملک ورثه ای در صورت راضی نبودن یکی از وراث و در صورتی که سهم دیگر وارثان را نیز نخرد، این امکان وجود دارد که به دادگاه جهت مشخص کردن سهم هر کدام از وارثان و دریافت مجوز فروش ملک مراجعه نمود.

مزایده ملک ورثه ای چگونه انجام می شود؟

معنای مزایده این است که چیزی به بالاترین قیمت پیشنهاد شده است و به آن قیمت به فروش می رسد. پیش از اجرای مزایده، مورد مزایده توسط کارشناس رسمی که به وسیله دادگاه انتخاب شده است، ارزیابی می گردد و مبلغ تعیین شده توسط این کارشناس، به عنوان مبلغ اولیه مشخص می گردد.

همان گونه که پیشتر گفته شد، برنده مزایده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

نکات مهم در زمینه فروش ملک ورثه ای از طریق مزایده چیست؟

 • در مزایده فروش ملک ورثه ای وراث به جز هزینه آگهی مزایده، هزینه دیگری نخواهند داشت.
 • اگر فروش ملک ورثه ای توسط یکی از وراث به گونه ای باشد که بقیه ورثه در مزایده بخواهند ملک را از او بخرند، این امر با داشتن مجوز از دادگاه امکان پذیر است.

اظهار نامه مالیاتی بر ارث چیست و چه اهمیتی دارد؟

مطابق با قانون، وراث متوفی موظف شده اند که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت شخص متوفی، اظهار نامه مالیاتی بر ارث نمایند. در این اظهار نامه باید تمام دارایی ها و اموال، دیون و واجبات مالی از قبیل زکات و مالیات و … شخص فوت شده مشخص شود.

سپس ممیز حوزه مالیاتی، در صورتی که اموال شخص فوت شده مشمول معافیت مالیاتی نشده باشند، میزان مالیات را محاسبه نموده و آن را از وراث درخواست و دریافت می کند. خریدار ملک توانایی آن را دارد که این حساب مالیات بر ارث را از وراث درخواست کند و مشاهده کند تا از وضعیت مالیاتی ملک مطلع گردد.

در صورت وجود فرد محجور یا صغیر فروش ملک ورثه ای چگونه است؟

بررسی وجود اشخاص محجور در بین وراث و ضرورت در تعیین قیم برای آن ها زیرا مطابق با قانون و مقررات هر گاه بین وراث غایب و محجوری وجود داشته باشد سهم او به ولی یا قیم و یا وصی او سپرده می شود.

چرا خریدار ملک ورثه ای باید به درج مشخصات در مبایعه نامه توجه کند و تصویر مستندات را از وراث بگیرد؟

درج نمودن شماره و مشخصات و مرجع صدور اسناد و مدارک گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه، قیم نامه در صورت وجود شخص صغیر یا شخص محجور در بین وراث و … در متن مبایعه نامه تنظیم مورد توجه قرار گیرد. همچنین بهتر است که خریدار تصویر مدارک و مستندات را از وراث دریافت کند و آن را نزد خود نگاه دارد. زیرا امکان این موضوع وجود دارد که بعد از تنظیم نمودن مبایعه نامه و پیش از حضور در دفترخانه ، بین وراث که در اینجا فروشنده ملک به شمار می آیند و خریدار ملک اختلافی وجود آید که باعث شود فروشندگان از تعهدات خود سر باز زده و حاضر به تنظیم سند رسمی نشوند. در این گونه موارد خریدار ملک توانایی آن را دارد که به مراجع قضایی مراجعه نماید و با ارائه تصویر مدارک و مستندات و اقامه دعوا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از حقوق خود دفاع کند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل فروش ملک ورثه ای بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در فروش ملک ورثه ای دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای فروش ملک ورثه ای چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای فروش ملک ورثه ای معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص فروش ملک ورثه ای در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 1 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد