مراحل کاری دادسان
1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می‌کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

گاهی در شکایات حقوقی که علیه ما مطرح می شود، حکمی به ضرر ما صادر می شود، این حکم قطعی نیست و می توان به طرق مختلف نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و موجب اجرای اعاده دادرسی حقوقی شد.

 

اعاده دادرسی به چه معنا است؟

اعاده دادرسی به معنایی روش های فوق العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادر کننده حکم قبلی می شود که با این هدف دادگاه از رای قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رای از روی اشتباه بوده و دلایلی که وجود دارد که صدور رای دادرس دچار اشتباه شده است اجازه نمی دهد که چنین حکمی باقی بماند.

 

هدف از اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

هدف از اعاده دادرسی حقوقی حفظ حق و اجرای عدالت برای افراد است. دادرس نیز مانند سایر افراد در معرض خطا و اشتباه بوده و دلایلی که وجود دارد که صدور رای دادرس دچار اشتباه شده است اجازه نمی دهد که چنین حکمی باقی بماند.

 

انواع اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی (مطابق بند الف و ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی اصلی

در این مورد فرد متقاضی به طور مستقل اعاده دادرسی را درخواست می کند. و مخالفت خود را در مورد، نظر و رای دادرس به دادگاه صلاحیت دار مطرح می کند.

اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می شود، در حالی که در اعاده دادرسی اصلی هیچ گونه پرونده ی در جریان رسیدگی نمی باشد.

 

چه مواقع از اعاده دادرسی استفاده می شود؟

اعاده دادرسی به نوعی به استحکام و اعتبار احکام لطمه می زند و آن را دچار تزلزل می کند، برای همین استفاده از اعاده دادرسی محدود می باشد و تنها در مواقعی که قانون مقرر کرده باشد قابل استفاده است. و در جلسه دادرسی زمانی به دادخواست رسیدگی می شود که اعاده دادرسی در آن قید شده باشد.

 

آثار اعاده دادرسی

اثر تعليقی

  اعاده دادرسی، طریق فوق العاده شكايت از احكام است. در نتیجه قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حكم، باعث توقف اجرای آن می شود. اما در این مورد باید به ماده 437 قانون آ.د.مدنی توجه کرد.

  اثر تعليقی بر دادرسی اصلی

  اين اثر اعاده دادرسی در صورتی به وجود می آید که در ابتدا به صورت طاری درخواست داده شود. یعنی دادگاهی که اعاده دادسی طاری را دریافت کرده، اگر دلایل ارائه شده را قوی بداند و همچنین تشخیص دهد که حکم صادره در خصوص اعاده دادرسی در دعوا موثر است، رسیدگی کردن به دعوای مطرح شده را به تاخیر می اندازد، در غیر این صورت به رسیدگی ادامه می دهد.

  توجه شود که اگر حکم درخواست اعاده دادرسی صادرشده از دادگاهی باشد که به دعوای اصلی هم رسیدگی می کند، این دادگاه هم مرجع دادخواست اعاده دادرسی است و هم به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می كند و تا مشخص شدن نتيجه، رسيدگی به اصل دعوا را به تاخير می اندازد و اين اثر تعليقی اعاده دادرسی بر دادرسی اصلی است كه فقط در مورد اعاده دادرسی طاری قابل تصور است.

 

تعریف ساده برای حکم حقوقی

در این راستا این امکان برای شخص محکوم پرونده آورده شده است که در صورت اعتراض به پرونده خود به مراجع قضایی مربوطه (مکانی که رای دادستان صادر شده است) با پر کردن فرم حقوقی، نسبت به حق خود و رای دادستان اعتراض خود را اعلائم نماید.

 

جزئیاتی که در اعاده دادرسی حقوقی وجود دارد

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد، اگر در صلاحیت شوراهای حل ‎اختلاف باشد به شورا‎ها ارسال والاّ به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد. دادخواست به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه‎ای برده می شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی ‎کننده به پرونده، طی اخطاریه‎ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد‎ شد. چنانچه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور داد نامه همچنان ادامه خواهد داشت.

 

مجازاتی که برای امور حقوقی باید دانست

در این مجازات برای اجرای حکم مجازات دادگاه ممکن است با شخص حقوقی یا شرکت یا مؤسسه ی رو به رو شود بر همین اساس مجازات این دو با هم فرق خواهد داشت در مجازات شخص حقیقی، دادگاه با خود شخص کار دارد و متناسب با جرم انجام شده مجازات می شود به طور مثال به حبس ابد و در موارد اشد مجازات، محکوم به اعدام می شود ولی در شرکت یا سازمان یا مؤسسه نسبت به خود آن بنیاد حکم صادر می کند.

 

دادگاه های اعاده دادرسی حقوقی

دادگاه های اعاده دادرسی حقوقی عبارتند از:

 • 1.دادگاه عمومی
 • 2.دادگاه انقلاب
 • 3.دادگاه حقوقی استان
 • 4.دادگاه های نظامی

 

چه زمانی درخواست اعاده دادرسی حقوقی شاکی مورد پذیرش هست؟

اعاده دادرسی حقوقی در موارد زیر قابل پذیرش است:

 • 1.موضوع حکم، مورد اذعان خواهان نباشد، به طور مثال در مواردی خواهان حکم از دادرس این را خواسته باشد که فقط دستور تخلیه را صادر کند. اما دادرس علاوه بر حکم تخلیه طرف مقابل پرونده (شخص خوانده ) را به پرداخت اجرت المثل صادر کند.
 • 2.طرف مقابل اعاده دادرسی حقوقی حیله و تقلبی بکار برده باشد که در رای دادگاه تاثیر داشته باشد.
 • 3.بعد از صدور حکم توسط دادرس جعلی بودن مستندات ثابت شود در این مورد باید در حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی حقوقی شود.

 

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی حقوقی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی حقوقی، موضوع پرونده را صورت‎ جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. اگر قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین پرونده گفته می‎شود.

 

برای اعاده دادرسی حقوقی چه مدت زمانی می توان در نظر گرفت؟

برای اعاده دادرسی حقوقی برای افراد در داخل کشور ایران و افراد خارج از کشور ایران یک زمانی گرفته می شود که طبق آن زمان افراد باید برای اعاده دادرسی حقوقی خود اقدام نمایند. برای افرادی که داخل کشور ایران حضور دارند بیست روز و برای افرادی که خارج از کشور ایران حضور دارند حدودا دو ماه پیش بینی شده است.

 

برای تجدید نظر خواهی چه باید کرد؟

برای تجدید نظرخواهی یا همان اعاده دادرسی حقوقی فردی که محکوم شده و نسبت به رای دادگاه اعتراض دارد می تواند با پر کردن فرم تجدید نظر خواهی و ارائه آن به دادگاه یا مراجع قضایی مربوطه اعتراض خود را اعلائم نماید و دادگاه هم موظف است نسبت به درخواست شخص محکوم در صورت داشتن شرایط لازم (آوردن ادله محکم مبنی بر اشتباه بودن رای دادستان)پاسخ مثبت بدهد. در ادامه این فرایند شخص محکوم باید مستندات لازم به همراه آدرس و سایر جزئیات به دادگاه تحویل دهد.

 

مدارک لازم برای اعاده دادرسی حقوقی افراد

 • کلیه مستندات و مدارک موضوع ادعایی.
 • مدارک شخصی از جمله کارت ملی و شناسنامه.
 • شماره داد نامه و مشخصات دادگاه صادر کننده حکم.

 

چه سرانجامی برای متهمی که در مراجع قضایی اعاده دادرسی حقوقی حضور پیدا نکند وجود دارد؟

در صورت تجدید نظر خواهی اگر شخص متهم در جلسه یا دادگاه تجدید نظر خواهی حضور نیابد باید نسبت به نبودن خود در محکمه ادله روشن و محکم برای دادستان دادگاه مربوطه بیاورد. در غیر این صورت، در صورتی که طرف محکوم شخص حقیقی باشد در اولین نشانی که از خود بر جایی می گذارد در نهاد های دولتی از قبیل ثبت احوال یا بانک ها یا نهاد هایی از این قبیل نسبت به دستگیری آن اقدام می شود.

 

چه تصمیمی برای افرادی که در اعاده دادرسی حقوقی غایب می باشند در نظر گرفته می شود؟

از آنجایی که هدف از اجرایی قانون ایجاد یک جهانی امن برای عموم افراد است. قوانین اسلامی و آیین دادرسی این شانس را برای افرادی که نتوانسته اند در دادگاه تجدید نظر خواهی حضور بعمل برسانند و برای این عمل خود دلیل قانع و محکمی داشته اند. متهم می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه اعتراض خود را به عمل برساند. البته این مدت تعیین شده برای افرادی است که در کشور ایران سکونت دارند و برای افراد متهمی که در کشور ایران نباشند دو ماه می باشد.

 

افراد با تجربه و دانا در مشکلات اعاده دادرسی حقوقی چه کسانی هستند؟

برای این منظور افراد باید سراغ وکیل هایی بروند که در مورد موضوع دعوی حقوقی تجربه ی داشته باشند و رزومه کاری آن ها حاکی ازموفقیت های درخشان آن ها باشد و دارای مدرک و اعتبار از دادگستری کل کشور باشند. لذا در این راستا شرکت دادسان با وکلایی با تجربه و کاردان آماده خدمت و مشاوره حقوقی به عزیرانی که دچار مشکل اعاده دادرسی حقوقی شده اند، می باشد.

 

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعاده دادرسی حقوقی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعاده دادرسی حقوقی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعاده دادرسی حقوقی در دادگاه تجدید نظر چگونه است؟

هزینه اخذ وکیل برای اعاده دادرسی حقوقی در دادگاه تجدید نظر معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعاده دادرسی حقوقی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

ویژگی‌های دادسان
سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی
نظرات مشتریان
سوالات متداول
5.0
میانگین امتیاز از 21 نظر
در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید
دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص