توقف اجرای حکم کیفری

توقف اجرای حکم کیفری

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

گاهی در شکایات کیفری که علیه ما مطرح می شود، حکمی به ضرر ما صادر می شود، این حکم قطعی نیست و می توان به طرق مختلف نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و موجب توقف اجرای حکم کیفری شد.

حکم کیفری؟

شکایت کیفری را، باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برده شود و پس از انجام تحقیقات در کلانتری و بعد از آن در دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود. اگر بروز جرم برای دادگاه اثبات شود، دادگاه برای مجرم مجازات تعیین می کند. به این حکم که از سوی دادگاه اعلام می شود حکم کیفری گفته می شود.

مراحل انجام شکایت کیفری

شکایت کیفری در دادسرا مطرح می شود یعنی شما شکوائیه را خطاب به دادستان می نویسید، مشخصات و آدرس شخصی که از او شکایت دارید را به همراه مشروح شکایت در شکوائیه می نویسید و همچنین مدارک و مستندات خود را به شکوائیه پیوست می کنید. نوشتن شکوائیه کیفری نیاز به فرم مخصوصی (دادخواست) ندارد اما بهتر است شکایت نامه مرتب از نظر جمله بندی باشد.

نکاتی در مورد شکایت کیفری

 • در شکایت کیفری به شخصی که شکایت کننده است، شاکی گفته می شود و به طرف او متشاکی و یا متهم گفته می شود. به موضوع پرونده اتهام گفته می شود.
 • برای دعوت از متهم به دادگاه، برگه ای به نام احضاریه برای متهم ارسال می شود.
 • در صورتی که متهم به احضاریه دادگاه توجه نکند و در وقت تعیین شده در مرجع قضایی حضور پیدا نکند، دادگاه حکم جلب صادر کرده و متهم به اجبار به دادگستری برده می شود.
 • پرونده برخی از شکایات کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی بسته نمی شود. جرائم غیر قابل گذشت مانند سرقت، آدم ربایی، کلاهبرداری و... این گونه اند. اما پس گرفتن شکایت از طرف شاکی می تواند موجب تخفیف در حکم شود.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

 • مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
 • مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
 • مرحله رسیدگی تجدید نظری

مجازات کیفری

مجازات کیفری به چهار دسته تقسیم می شود:

 • مجازات‌های سالب حیات مانند قصاص، اعدام، صلب و رجم
 • مجازات‌های نقدی مانند جزای نقدی
 • مجازات‌های بدنی مانند شلاق
 • مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس یا دوره مراقبت

دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری عبارتند از:

 • دادگاه عمومی
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه کیفری استان
 • دادگاه های نظامی

جهات تجدید نظرخواهی

با توجه به ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

 • ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
 • ادعای مخالف بودن رای با قانون
 • ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
 • ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
 • در صورتی که جهات دیگری وجود داشته باشد، به آن ها نیز رسیدگی می شود.

نحوه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری

طبق قانون حق اعتراض به حکم صادر شده توسط قاضی در احکام کیفری به استناد یکی از جهاتی که قانون تعیین کرده است و در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، برای متهمان محفوظ است و شخص متهم و یا وکیل قانونی او، می تواند لایحه تجدید نظرخواهی خود را تنظیم کرده و دلایل خود مشروحا بیان کند و سپس از طریق دفتر شعبه ای که رای را صادر نموده با پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ حکم اقدام به اعتراض نمایید، تا حقی از شخصی ضایع نشود و از خطای احتمالی جلوگیری به عمل آید.

مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی احکام صادره کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور، هستند مگر در آراء صادره در خصوص جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

مرجع تجدید نظر خواهی در احکام صادره دادگاه های کیفری، دادگاه تجدید نظر استان است. البته احکام صادر شده در خصوص جرائمی که مجازات آن ها اعدام، قطع عضو و حبس ابد، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد و همچنین جائم عمدی که مجازات آن به میزان نصف دیه کامل و یا بیش از آن باشد و در خصوص احکام صادره در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

جهت اعتراض به حکم صادره از دادگاه کیفری میتوانید به استناد یکی از بندهای ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری لایحه تجدید نظرخواهی خود را تنظیم و دلایل خود مشروحا بیان فرمایید و سپس از طریق دفتر شعبه ای که رای را صادر نموده با پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی (۳۰۰۰۰ تومان) ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای اقدام نمایید.

نکاتی در مورد تجدید نظر خواهی

اگر شاکی نسبت به حکم اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند.

اگر متهم باداشت باشد باید درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آن جا بازداشت است تقدیم کند.

اگر درخواست تجدید نظر ناقص باشد از طرف دفتر دادگاه به شخص درخواست کننده اخطار می دهد و شخص درخواست کننده 10 روز از تاریخ ابلاغ زمان دارد تا نواقص را برطرف کرده و به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

اگر متهم در مرجع قضایی حاضر نشود

در برخی موارد متهم با وجود دریافت احضاریه قاضی با علم به این که مجرم است و خود نمی تواند دفاع قانونی از خود به عمل بیاورد در دادگاه حضور نمی یابد. قانون گذار برای حفظ حقوق شاکی و جامعه رسیدگی غیابی را تجویز می نماید. در این صورت متهم از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثرالانتشار یا روزنامه محلی به مرجع قضایی احضار می شود و در صورت عدم حضور متهم حکم به صورت غیابی توسط دادگاه صادر می شود.

در چه صورت رسیدگی جرائم به صورت غیابی امکان پذیر نمی باشد؟

با توجه به ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق‌الهی، رسیدگی غیابی جایز نیست. منظور از حقوق الهی حدود الهی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی)، زنا (رابطه جنسی نامشروع)، لواط (همجنس گرایی مردانه) و مساحقه (همجنس گرایی زنانه) است. در سایر جرائم کیفری امکان صدور حکم غیابی پس از بررسی دادگاه وجود دارد.

در صورت عدم دسترسی به متهم اجرا حکم چگونه خواهد بود؟

در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، چنانچه حکم متهم جنبه مالی داشته باشد و اموال متهم در دسترس باشد، با شناسایی اموال و توقیف آن، زیان شاکی و دولت پرداخت می شود. در صورتی که محکومیت جنبه جسمانی داشته باشد مثل اعدام، حبس، شلاق، باید متهم در دسترس باشد و تا زمانی که متهم دستگیر نشده باشد امکان اجرای حکم وجود ندارد. در این صورت متهم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد.

نحوه اعتراض به حکم غیابی

با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به حکم صادر شده را در همان دادگاه صادر کننده دادنامه را دارد. البته مهلت اعتراض برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد.

نقش وکیل در توقف اجرای حکم کیفری

توقف اجرای حکم کیفری نیاز به آشنایی با مفاد قانون دارد. با توجه به این که در احکام کیفری بر خلاف احکام حقوقی، اجباری در استفاده از وکیل وجود ندارد، اما بسیاری از افراد بعد از طی زمان طولانی و صرف هزینه های گزاف به این نتیجه می رسند که راه را اشتباه پیموده اند. افراد به دلایلی همچون هزینه بر بودن، گرفتن راهنمایی از افراد نزدیک و حتی کارمندان دادگستری، از همراهی وکیل سر باز می زنند. مشورت با وکیل متخصص می تواند راه را برای توقف اجرای حکم کیفری هموار سازد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقف اجرای حکم کیفری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقف اجرای حکم کیفری دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای توقف اجرای حکم کیفری چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقف اجرای حکم کیفری معمولا عرفا توسط وکیل تعیین می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقف اجرای حکم کیفری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد